KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2019

Hospodaření obce Klenovice v roce 2019

Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2019 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 077 500,00 1 457 691,92 70,17
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 51 000,00 31 329,20 61,43
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 164 900,00 139 443,80 84,56
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 703 900,00 1 292 005,95 75,83
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 76 380,00 76 380,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 087 000,00 2 863 464,62 70,06
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00 1 005 027,50 67,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 600,00 1 610,20 100,64
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 543 400,00 543 441,00 100,01
1341 Poplatek ze psů 7 400,00 7 495,00 101,28
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 9 870,00 98,70
1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00 1 828,00 67,70
1361 Správní poplatky 2 600,00 2 620,00 100,77
1381 Daň z hazardních her 45 000,00 34 446,78 76,55
1511 Daň z nemovitých věcí 412 000,00 358 395,82 86,99
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 29 000,00 29 000,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 140 800,00 105 600,00 75,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 000,00 240 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 11 095 180,00 8 199 649,79 73,90
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 39 200,00 39 257,00 100,15
2310 Pitná voda 64 100,00 53 374,00 83,27
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 433 400,00 418 960,00 96,67
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000,00 1 063,00 106,30
3613 Nebytové hospodářství 142 000,00 102 690,00 72,32
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 3 142,00 101,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 084 200,00 505 800,00 46,65
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 12 000,00 100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00 58 753,50 83,93
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 100,00 20 180,00 100,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 800,00   0,00
6171 Činnost místní správy 700,00 739,00 105,57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00 314,85 104,95
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   580 600,00 xxx
6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00
PŘÍJMY CELKEM 13 010 180,00 9 996 523,14 76,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   580 600,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   174 600,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   406 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 13 010 180,00 9 415 923,14 72,37

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35 000,00 29 500,00 84,29
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00 1 710,00 3,80
1032 Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   0,00
2212 Silnice 3 585 100,00 587 773,40 16,39
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 378 000,00 39 885,00 10,55
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00 75,00 0,34
2223 Bezpečnost silničního provozu 15 000,00   0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 17 500,00 17 500,00 100,00
2310 Pitná voda 520 400,00 30 059,00 5,78
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 425 900,00 662 782,40 46,48
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 1 083 000,00 998 866,43 92,23
3314 Činnosti knihovnické 115 400,00 69 218,00 59,98
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 9 000,00 58,06
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 38 000,00 25 954,67 68,30
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 9 000,00 75,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 182 500,00 112 039,88 61,39
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 429 000,00 283 255,60 66,03
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 15 000,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 189 000,00 119 771,00 63,37
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 500,00 20 080,00 97,95
3525 Hospice 5 000,00 5 000,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 275 000,00 82 813,00 30,11
3631 Veřejné osvětlení 253 000,00 147 104,00 58,14
3635 Územní plánování 8 000,00 8 000,00 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 173 100,00 1 040 149,01 88,67
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 714 500,00 544 591,34 76,22
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 24 270,00 48,54
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 446 500,00 319 393,20 71,53
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 26 000,00 26 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00   0,00
5213 Krizová opatření 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 233 000,00 99 245,35 42,59
6112 Zastupitelstva obcí 876 700,00 656 949,00 74,93
6117 Volby do Evropského parlamentu 29 000,00 14 025,00 48,36
6171 Činnost místní správy 1 268 800,00 761 038,87 59,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 8 325,90 41,63
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   580 600,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 76 380,00 76 380,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 23 975,00 23 975,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 13 890 855,00 7 494 570,05 53,95
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   580 600,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   540 600,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   40 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 13 890 855,00 6 913 970,05 49,77

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 880 675,00 -2 501 953,09 -284,09
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 880 675,00 -2 501 953,09 -284,09

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -880 675,00 2 501 953,09 -284,09


V Klenovicích 1. 10. 2019

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek