KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2019

Hospodaření obce Klenovice v roce 2019

Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2019 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 002 000,00 2 002 074,22 100,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 55 400,00 55 471,77 100,13
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 187 000,00 187 052,33 100,03
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 742 400,00 1 742 449,99 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 76 380,00 76 380,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 923 100,00 3 923 164,46 100,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 351 000,00 1 351 030,00 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 81 600,00 81 690,40 100,11
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 0,40 40,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 545 000,00 545 076,00 100,01
1341 Poplatek ze psů 7 400,00 7 495,00 101,28
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 18 900,00 18 970,00 100,37
1344 Poplatek ze vstupného 2 800,00 2 803,00 100,11
1361 Správní poplatky 4 000,00 4 070,00 101,75
1381 Daň z hazardních her 46 700,00 46 707,70 100,02
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherní hracích přístrojů 200,00 235,03 117,52
1511 Daň z nemovitých věcí 421 200,00 421 232,46 100,01
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 29 000,00 29 000,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 140 800,00 140 800,00 100,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 667 968,00 1 667 968,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 000,00 240 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 12 542 849,00 12 543 670,76 100,01
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00 43 987,00 100,20
1032 Podpora ostatních produkčních činností 39 200,00 39 257,00 100,15
2310 Pitná voda 64 100,00 64 199,00 100,15
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 427 400,00 427 480,00 100,02
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00 550,00 110,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000,00 1 063,00 106,30
3613 Nebytové hospodářství 136 100,00 136 162,00 100,05
3631 Veřejné osvětlení 21 400,00 21 534,00 100,63
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 093 300,00 1 093 300,00 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 12 000,00 100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 86 500,00 86 638,50 100,16
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 100,00 20 180,00 100,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část     0,00
6171 Činnost místní správy 700,00 739,00 105,57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 433,53 108,38
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 733 661,25 xxx
6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00
PŘÍJMY CELKEM 14 489 449,00 16 224 855,04 111,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   1 733 661,25 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   1 327 661,25 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   406 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 14 489 449,00 14 491 193,79 100,01

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35 000,00 29 500,00 84,29
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00 4 410,00 9,80
1032 Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   0,00
2212 Silnice 3 871 000,00 3 848 691,71 99,42
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 453 800,00 163 758,28 36,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00 75,00 0,34
2223 Bezpečnost silničního provozu 15 000,00   0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 17 500,00 17 500,00 100,00
2310 Pitná voda 670 400,00 388 762,03 57,99
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 487 300,00 1 243 778,95 83,63
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 1 083 000,00 1 056 932,77 97,59
3314 Činnosti knihovnické 115 400,00 106 576,71 92,35
3319 Ostatní záležitosti kultury 13 400,00 12 000,00 89,55
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 38 000,00 26 504,67 69,75
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 189 600,00 189 316,89 99,85
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 429 000,00 325 210,40 75,81
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 15 000,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 189 000,00 156 126,46 82,61
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 500,00 20 080,00 97,95
3525 Hospice 5 000,00 5 000,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 275 000,00 208 382,00 75,78
3631 Veřejné osvětlení 253 000,00 232 770,98 92,00
3635 Územní plánování 226 000,00 225 920,00 99,96
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 173 100,00 1 159 532,17 98,84
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 9 781,64 32,61
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 792 500,00 750 561,00 94,71
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 32 360,00 64,72
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 446 500,00 413 974,70 92,72
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 26 000,00 26 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00   0,00
5213 Krizová opatření 100 000,00   0,00
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 65 400,00 45 375,00 69,38
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 233 000,00 120 369,51 51,66
6112 Zastupitelstva obcí 876 700,00 876 633,00 99,99
6117 Volby do Evropského parlamentu 29 000,00 14 025,00 48,36
6171 Činnost místní správy 1 263 800,00 1 099 531,92 87,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 11 021,70 55,11
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 733 661,25 xxx
6399 Ostatní finanční operace 76 380,00 76 380,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 23 975,00 23 975,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 14 825 355,00 14 726 718,74 99,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   1 733 661,25 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   1 623 661,25 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   110 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 14 825 355,00 12 993 057,49 87,64

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 335 906,00 -1 498 136,30 -446,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 335 906,00 -1 498 136,30 -446,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -335 906,00 1 498 136,30 -446,00


V Klenovicích 16. 1. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek