KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2020

Hospodaření obce Klenovice v roce 2020

Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2020 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 172 100,00 526 056,43 24,22
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 600,00 13 525,63 31,75
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 185 700,00 44 480,67 23,95
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 725 600,00 362 391,04 21,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 224 960,00 224 960,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 321 700,00 1 001 443,47 23,17
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 400 000,00 328 885,00 23,49
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 573 000,00 382 960,00 66,83
1341 Poplatek ze psů 7 000,00 3 750,00 53,57
1342 Poplatek z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00 563,00 20,85
1361 Správní poplatky 4 000,00 1 320,00 33,00
1381 Daň z hazardních her 46 500,00 14 444,53 31,06
1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 16 202,58 3,86
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00 36 275,00 25,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 11 279 960,00 2 957 257,35 26,22
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
2310 Pitná voda 49 000,00 10 825,00 22,09
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 444 100,00 269 550,00 60,70
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 142 000,00 34 230,00 24,11
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 300,00 9,68
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 228 400,00 598 821,92 48,75
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 1 000,00 8,33
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 000,00 16 716,00 19,90
6171 Činnost místní správy 1 700,00 1 700,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 108,73 27,18
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   211 275,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM 13 288 760,00 4 101 784,00 30,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   211 275,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   36 275,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   175 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 13 288 760,00 3 890 509,00 29,28

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 15 000,00 37,50
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00   0,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 3 630,00 7,26
2143 Cestovní ruch 130 000,00   0,00
2212 Silnice 4 510 800,00 137 443,40 3,05
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 052 900,00 264 892,60 25,16
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00   0,00
2310 Pitná voda 550 000,00 111 921,73 20,35
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 960 200,00 115 468,50 3,90
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 90 000,00 654,00 0,73
3314 Činnosti knihovnické 123 100,00 11 861,00 9,64
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 3 000,00 19,35
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00 1 800,00 4,39
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 3 000,00 25,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 219 600,00 15 088,54 6,87
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 255 100,00 840,00 0,33
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000,00   0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00 2 624,00 1,12
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 17 900,00 3 600,00 20,11
3525 Hospice      
3613 Nebytové hospodářství 127 000,00 36 250,00 28,54
3631 Veřejné osvětlení 335 300,00 98 449,46 29,36
3635 Územní plánování 85 000,00   0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 223 500,00 72 958,00 32,64
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 1 589,00 5,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 917 500,00 171 990,00 18,75
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 8 090,00 16,18
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00 8 470,00 1,84
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00   0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00   0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00   0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00 1 000,00 100,00
5213 Krizová opatření 100 000,00   0,00
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 200 000,00 1 000,00 0,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 228 000,00 8 785,00 3,85
6112 Zastupitelstva obcí 1 010 200,00 296 176,00 29,32
6171 Činnost místní správy 1 317 600,00 284 378,05 21,58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 3 282,60 16,41
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 16 197,00 53,99
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   211 275,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 224 960,00 224 960,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 14 975,00 14 975,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 15 875 235,00 2 150 723,88 13,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   211 275,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   211 275,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny     xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 15 875 235,00 1 939 448,88 12,22

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 586 475,00 -1 951 060,12 -75,43
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 2 586 475,00 -1 951 060,12 -75,43

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -2 586 475,00 1 951 060,12 -75,43


V Klenovicích 1. 4. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek