KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2020

Hospodaření obce Klenovice v roce 2020

Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2020 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 172 100,00 808 490,85 37,22
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 600,00 13 525,63 31,75
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 185 700,00 83 922,42 45,19
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 725 600,00 546 309,03 31,66
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 224 960,00 224 960,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 321 700,00 1 759 475,29 40,71
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 400 000,00 666 575,00 47,61
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 800,00 4 842,40 100,88
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 573 000,00 558 498,00 97,47
1341 Poplatek ze psů 7 000,00 6 424,00 91,77
1342 Poplatek z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00 1 268,00 46,96
1361 Správní poplatky 4 000,00 1 960,00 49,00
1381 Daň z hazardních her 46 500,00 27 066,37 58,21
1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 331 844,14 79,01
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00 72 550,00 50,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 11 284 760,00 5 107 711,13 45,26
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 000,00 2 000,00 100,00
2310 Pitná voda 63 900,00 38 484,00 60,23
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 444 100,00 420 100,00 94,60
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 122 000,00 48 460,00 39,72
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 3 142,00 101,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 228 400,00 1 197 082,88 97,45
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 12 000,00 85,71
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 000,00 42 837,00 51,00
6171 Činnost místní správy 1 700,00 1 700,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 221,18 55,30
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   247 550,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM 13 292 460,00 7 121 288,19 53,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   247 550,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   72 550,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   175 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 13 292 460,00 6 873 738,19 51,71

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 15 000,00 37,50
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00   0,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 3 630,00 7,26
2143 Cestovní ruch 130 000,00   0,00
2212 Silnice 4 854 400,00 3 981 092,33 82,01
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 317 600,00 285 593,60 21,68
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00   0,00
2310 Pitná voda 745 000,00 131 854,73 17,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 960 200,00 189 011,25 6,39
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 69 400,00 8 342,44 12,02
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 600,00 20 570,00 99,85
3314 Činnosti knihovnické 123 100,00 41 887,80 34,03
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 6 000,00 38,71
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00 2 350,00 5,73
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 6 000,00 50,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 219 600,00 45 137,54 20,55
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 255 100,00 47 246,90 18,52
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000,00   0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00 20 411,00 8,72
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 17 900,00 6 300,00 35,20
3525 Hospice      
3613 Nebytové hospodářství 127 000,00 41 448,00 32,64
3631 Veřejné osvětlení 335 300,00 150 987,31 45,03
3635 Územní plánování 85 000,00 84 920,00 99,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 223 500,00 99 207,00 44,39
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 11 701,57 39,01
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 017 500,00 442 023,64 43,44
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 16 180,00 32,36
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 610 000,00 333 738,00 54,71
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00   0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 5 000,00 83,33
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00   0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00 1 000,00 100,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 4 898,00 4,90
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 300 000,00 1 000,00 0,33
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 228 000,00 19 967,50 8,76
6112 Zastupitelstva obcí 1 010 200,00 534 130,00 52,87
6171 Činnost místní správy 1 317 600,00 505 061,47 38,33
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 5 691,20 28,46
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   247 550,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 224 960,00 224 960,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 14 975,00 14 975,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 17 028 535,00 7 578 181,28 44,50
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   247 550,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   247 550,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny     xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 17 028 535,00 7 330 631,28 43,05

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 736 075,00 456 893,09 12,23
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 3 736 075,00 456 893,09 12,23

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -3 736 075,00 -456 893,09 12,23


V Klenovicích 1. 7. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek