KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2020

Hospodaření obce Klenovice v roce 2020

Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2020 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 850 000,00 1 351 858,53 73,07
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 500,00 13 525,63 87,26
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 181 800,00 141 763,54 77,98
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 241 900,00 1 065 616,01 85,81
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 224 960,00 224 960,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 830 300,00 2 821 656,54 73,67
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00 962 742,50 74,06
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 000,00 6 003,70 100,06
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 573 000,00 563 975,00 98,42
1341 Poplatek ze psů 7 000,00 6 545,00 93,50
1342 Poplatek z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00 1 268,00 46,96
1361 Správní poplatky 4 000,00 3 420,00 85,50
1381 Daň z hazardních her 46 500,00 38 244,95 82,25
1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 363 080,27 86,45
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 852 250,00 852 250,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00 108 825,00 75,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 320 930,00 305 650,00 95,24
PŘÍJMY BEZ ODPA 11 030 940,00 8 831 384,67 80,06
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 5 100,00 5 150,00 100,98
2310 Pitná voda 63 900,00 51 234,00 80,18
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 444 100,00 422 860,00 95,22
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 122 000,00 82 690,00 67,78
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 3 142,00 101,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 509 900,00 1 488 743,84 98,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 12 000,00 85,71
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 000,00 67 198,50 80,00
6171 Činnost místní správy 1 700,00 1 700,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 300,79 75,20
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 161 075,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM 13 323 240,00 12 127 478,80 91,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   1 161 075,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   986 075,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   175 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 13 323 240,00 10 966 403,80 82,31

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 30 000,00 75,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 17 182,00 34,36
2143 Cestovní ruch 130 000,00 129 031,38 99,25
2212 Silnice 5 387 400,00 4 518 522,80 83,87
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 372 600,00 554 319,45 40,38
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00   0,00
2310 Pitná voda 745 000,00 552 703,59 74,19
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 735 200,00 407 355,18 55,41
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 69 400,00 13 787,44 19,87
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 81 600,00 81 520,00 99,90
3314 Činnosti knihovnické 123 100,00 62 801,00 51,02
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 9 000,00 58,06
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00 19 774,00 48,23
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 3 458,18 11,53
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 9 000,00 75,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 269 600,00 125 210,21 46,44
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 255 100,00 91 888,90 36,02
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000,00 2 000,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00 70 579,05 30,16
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 900,00 15 700,00 75,12
3525 Hospice      
3613 Nebytové hospodářství 101 700,00 45 678,00 44,91
3631 Veřejné osvětlení 335 300,00 200 661,24 59,85
3635 Územní plánování 85 000,00 84 920,00 99,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 227 500,00 133 588,00 58,72
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 11 701,57 39,01
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 073 500,00 686 168,37 63,92
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 32 400,00 24 270,00 74,91
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 710 000,00 552 041,50 77,75
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00 5 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00 1 000,00 100,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 4 898,00 4,90
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 397 900,00 306 857,25 77,12
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 209 000,00 66 493,65 31,82
6112 Zastupitelstva obcí 1 010 200,00 772 084,00 76,43
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 31 000,00 1 105,00 3,56
6171 Činnost místní správy 1 317 600,00 745 327,32 56,57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 7 733,00 38,67
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 161 075,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 224 960,00 224 960,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 14 975,00 14 975,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 15 732 535,00 11 820 685,08 75,14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   1 161 075,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   1 136 075,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   25 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 15 732 535,00 10 659 610,08 67,76

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 409 295,00 -306 793,72 -12,73
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 2 409 295,00 -306 793,72 -12,73

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -2 409 295,00 306 793,72 -12,73


V Klenovicích 2. 10. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek