KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2020

Hospodaření obce Klenovice v roce 2020

Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2020 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 924 500,00 1 924 599,76 100,01
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 31 400,00 31 415,21 100,05
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 191 800,00 191 823,95 100,01
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 436 300,00 1 436 358,66 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 224 960,00 224 960,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 935 200,00 3 935 234,92 100,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 314 800,00 1 314 862,50 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8 200,00 8 285,20 101,04
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 574 900,00 574 999,00 100,02
1341 Poplatek ze psů 6 700,00 6 720,00 100,30
1342 Poplatek z pobytu 5 200,00 5 260,00 101,15
1344 Poplatek ze vstupného 1 200,00 1 268,00 105,67
1361 Správní poplatky 5 600,00 5 640,00 100,71
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 300,00 54 316,39 100,03
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 14,00 14,63 104,50
1511 Daň z nemovitých věcí 425 800,00 425 872,10 100,02
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 852 250,00 852 250,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00 145 100,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 118 400,00 118 400,00 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 320 930,00 320 930,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 11 577 554,00 11 578 310,32 100,01
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00 43 987,00 100,20
1032 Podpora ostatních produkčních činností 16 700,00 16 750,00 100,30
2310 Pitná voda 63 900,00 63 984,00 100,13
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 450 000,00 450 052,00 100,01
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600,00 606,00 101,00
3613 Nebytové hospodářství 93 500,00 93 563,00 100,07
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 3 142,00 101,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 691 000,00 2 691 004,80 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 12 000,00 100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 700,00 90 820,50 100,13
6171 Činnost místní správy 1 700,00 1 700,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 402,80 100,70
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 207 350,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM 15 045 054,00 16 253 672,42 108,03
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   1 207 350,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   1 032 350,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   175 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 15 045 054,00 15 046 322,42 100,01

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 30 000,00 75,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 17 182,00 34,36
2143 Cestovní ruch 130 000,00 129 031,38 99,25
2212 Silnice 5 387 400,00 5 165 967,73 95,89
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 378 600,00 1 223 674,28 88,76
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00   0,00
2310 Pitná voda 1 203 046,52 1 093 109,38 90,86
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 586 979,98 1 376 777,09 86,75
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 69 400,00 20 552,20 29,61
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 117 900,00 117 820,00 99,93
3314 Činnosti knihovnické 123 100,00 110 137,45 89,47
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 12 000,00 77,42
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00 22 124,00 53,96
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 3 458,18 11,53
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 269 600,00 173 988,70 64,54
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 255 100,00 111 411,11 43,67
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000,00 2 000,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00 79 376,05 33,92
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 900,00 15 700,00 75,12
3525 Hospice      
3613 Nebytové hospodářství 211 800,00 156 649,00 73,96
3631 Veřejné osvětlení 335 300,00 307 574,08 91,73
3635 Územní plánování 85 000,00 84 920,00 99,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 231 500,00 173 766,00 75,06
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 22 925,53 76,42
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 073 500,00 915 622,62 85,29
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 32 400,00 32 360,00 99,88
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 750 300,00 664 340,30 88,54
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00 5 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00 1 000,00 100,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 4 898,00 4,90
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 593 100,00 585 931,25 98,79
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 209 000,00 130 024,65 62,21
6112 Zastupitelstva obcí 1 080 900,00 1 080 246,00 99,94
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 31 000,00 21 293,00 68,69
6171 Činnost místní správy 1 281 300,00 1 015 716,61 79,27
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 9 853,60 49,27
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 207 350,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 224 960,00 224 960,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 14 975,00 14 975,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 17 468 661,50 16 432 030,19 94,07
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   1 207 350,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   1 172 350,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   35 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 17 468 661,50 15 224 680,19 87,15

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 621 081,00 -624 168,73 -38,50
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 802 526,50 802 526,50 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 2 423 607,50 178 357,77 7,36

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -2 423 607,50 -178 357,77 7,36


V Klenovicích 18. 1. 2021

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek