KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2021

Hospodaření obce Klenovice v roce 2021

Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2021 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 306 300,00 425 880,99 32,60
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 31 400,00 22 332,73 71,12
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 196 100,00 51 440,63 26,23
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 223 400,00 427 033,89 34,91
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 515 850,00 515 850,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 097 400,00 998 965,00 24,38
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00 198 872,00 15,30
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00 1 516,60 30,33
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00 461 025,00 77,22
1341 Poplatek ze psů 6 700,00 4 550,00 67,91
1342 Poplatek z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 500,00   0,00
1361 Správní poplatky 4 000,00 430,00 10,75
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 000,00 18 354,27 33,99
1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 561,71 0,13
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00 38 400,00 25,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 9 922 250,00 3 165 212,82 31,90
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
2310 Pitná voda 57 000,00 12 750,00 22,37
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00 325 080,00 72,72
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 102 000,00 4 230,00 4,15
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 300,00 9,68
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 287 500,00 234 060,96 81,41
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 4 000,00 33,33
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00 29 929,50 33,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00 123,38 41,13
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   197 400,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM 10 965 250,00 3 973 086,66 36,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   197 400,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   37 400,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   160 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 10 965 250,00 3 775 686,66 34,43

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 15 000,00 37,50
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00   0,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00   0,00
2143 Cestovní ruch 10 000,00   0,00
2212 Silnice 2 534 200,00 101 465,76 4,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 180 000,00 27 104,00 15,06
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00   0,00
2310 Pitná voda 481 953,48 360 998,39 74,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 274 820,02 925 501,53 28,26
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00 508,00 0,59
3314 Činnosti knihovnické 123 500,00 15 139,82 12,26
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 3 000,00 19,35
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00   0,00
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 3 000,00 25,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00 4 929,54 1,91
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 235 200,00 10 070,00 4,28
3421 Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00   0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 127 000,00 4 230,00 3,33
3631 Veřejné osvětlení 582 300,00 79 325,23 13,62
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 364 500,00 108 603,00 29,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 194 200,00 179 352,39 15,02
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 8 090,00 16,18
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 765 000,00 1 379,40 0,18
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00   0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00   0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00   0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00   0,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 8 010,00 8,01
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 236 400,00 7 828,00 3,31
6112 Zastupitelstva obcí 951 900,00 237 954,00 25,00
6171 Činnost místní správy 1 269 200,00 267 615,35 21,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 3 134,60 15,67
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 16 197,00 53,99
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   197 400,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 515 850,00 515 850,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 9 707,00 9 707,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 14 135 430,50 3 111 468,01 22,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   197 400,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   197 400,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny     xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 14 135 430,50 2 914 068,01 20,62

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 861 595,00 -2 059 092,15 -71,96
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50 1 197 473,50 100,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků -888 888,00   0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 3 170 180,50 -861 618,65 -27,18

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -3 170 180,50 861 618,65 -27,18


V Klenovicích 1. 4. 2021

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek