KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2021

Hospodaření obce Klenovice v roce 2021

Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2021 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 168 200,00 625 062,14 53,51
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 39 200,00 22 332,73 56,97
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 203 900,00 106 812,98 52,38
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 368 400,00 912 954,87 66,72
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 515 850,00 515 850,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 469 900,00 2 051 995,56 45,91
1333 Poplatky za uložení odpadů 368 800,00 121 360,00 32,91
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00 1 516,60 30,33
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00 576 126,00 96,50
1341 Poplatek ze psů 6 700,00 6 409,00 95,66
1342 Poplatek z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 500,00   0,00
1361 Správní poplatky 4 000,00 1 090,00 27,25
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 000,00 33 966,53 62,90
1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 324 297,72 77,21
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 23 136,58 23 136,58 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00 76 800,00 50,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 9 409 186,58 5 399 710,71 57,39
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
2310 Pitná voda 99 100,00 69 677,00 70,31
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00 418 960,00 93,73
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 500,00 10 500,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 92 000,00 18 460,00 20,07
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 3 142,00 101,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 287 500,00 251 721,92 87,56
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 14 000,00 100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00 54 866,50 60,96
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 600,00 6 650,00 100,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00 239,21 79,74
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   338 936,58 xxx
PŘÍJMY CELKEM 10 503 386,58 6 586 863,92 62,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   338 936,58 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   128 936,58 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   210 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 10 503 386,58 6 247 927,34 59,48

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 15 000,00 37,50
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00   0,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00   0,00
2143 Cestovní ruch 10 000,00   0,00
2212 Silnice 3 157 700,00 2 768 151,10 87,66
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 600,00 70 359,47 31,89
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00 7 804,50 39,02
2310 Pitná voda 481 953,48 389 327,50 80,78
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 374 120,02 1 995 310,18 59,14
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00 7 463,20 8,72
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 90 800,00 90 750,00 99,94
3314 Činnosti knihovnické 123 500,00 41 673,62 33,74
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 6 000,00 38,71
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00 550,00 1,67
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 0,00 0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 6 000,00 50,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00 8 174,14 3,17
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 235 200,00 44 735,90 19,02
3421 Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00 38 970,90 11,70
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 87 000,00 8 460,00 9,72
3631 Veřejné osvětlení 582 300,00 179 735,23 30,87
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 364 500,00 213 989,00 58,71
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 10 981,96 27,45
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 194 200,00 455 627,52 38,15
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 39 200,00 16 180,00 41,28
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 813 400,00 109 115,40 13,41
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00   0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00   0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 5 000,00 83,33
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00   0,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 8 010,00 8,01
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 196 400,00 15 788,00 8,04
6112 Zastupitelstva obcí 951 900,00 475 908,00 50,00
6171 Činnost místní správy 1 269 200,00 508 496,35 40,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 5 281,80 26,41
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   338 936,58 xxx
6399 Ostatní finanční operace 515 850,00 515 850,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 9 707,00 9 707,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 14 947 230,50 8 390 652,35 56,14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   338 936,58 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   308 936,58 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   30 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 14 947 230,50 8 051 715,77 53,87

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 4 135 258,42 828 536,93 20,04
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50 1 197 473,50 100,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků -888 888,00 -222 222,00 25,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4 443 843,92 1 803 788,43 40,59

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -4 443 843,92 -1 803 788,43 40,59


V Klenovicích 1. 7. 2021

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek