KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2021

Hospodaření obce Klenovice v roce 2021

Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2021 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 445 600,00 1 445 614,23 100,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 95 000,00 95 095,46 100,10
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 246 500,00 246 576,63 100,03
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 080 600,00 2 080 625,95 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 515 850,00 515 850,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 651 500,00 4 651 515,48 100,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 435 000,00 435 057,60 100,01
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 400,00 3 446,20 101,36
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 582 900,00 582 939,00 100,01
1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 572,00 101,11
1342 Poplatek z pobytu 4 800,00 4 860,00 101,25
1344 Poplatek ze vstupného     0,00
1361 Správní poplatky 3 100,00 3 120,00 100,65
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 68 600,00 68 631,74 100,05
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 3,00 3,32 110,67
1511 Daň z nemovitých věcí 405 400,00 405 425,78 100,01
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 148 569,59 148 569,59 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00 153 600,00 100,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 976 452,81 4 976 452,81 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 16 123 375,40 16 123 955,79 100,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 38 200,00 38 220,00 100,05
2310 Pitná voda 100 000,00 100 077,00 100,08
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 502 200,00 502 336,00 100,03
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 10 000,00 100,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 260,00 130,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 500,00 10 500,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 83 300,00 83 321,00 100,03
3631 Veřejné osvětlení 6 100,00 6 142,00 100,69
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 493 400,00 3 493 443,84 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 14 000,00 100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 119 700,00 119 751,00 100,04
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 600,00 6 650,00 100,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 458,77 114,69
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   5 542 622,40 xxx
6402 Finanční vypořádání 1 500,00 1 500,00 100,00
6409 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené      
PŘÍJMY CELKEM 20 509 475,40 26 053 237,80 127,03
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   5 542 622,40 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   5 332 622,40 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   210 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 20 509 475,40 20 510 615,40 100,01

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 33 000,00 82,50
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00   0,00
2143 Cestovní ruch 10 000,00 2 692,25 26,92
2212 Silnice 3 946 500,00 3 092 179,10 78,35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 600,00 159 777,97 72,43
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00 7 804,50 39,02
2310 Pitná voda 490 453,48 429 335,01 87,54
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 695 982,52 3 493 007,09 94,51
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00 11 855,50 13,85
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 4 890 240,31 4 890 240,31 100,00
3314 Činnosti knihovnické 124 500,00 116 146,88 93,29
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 12 000,00 77,42
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00 3 158,00 9,57
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 0,00 0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00 122 107,12 47,42
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 235 200,00 130 044,73 55,29
3421 Využití volného času dětí a mládeže 363 000,00 259 685,83 71,54
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 000,00 4 260,00 20,29
3613 Nebytové hospodářství 87 000,00 16 830,00 19,34
3631 Veřejné osvětlení 759 800,00 694 787,55 91,44
3635 Územní plánování 310 000,00 297 920,00 96,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 822 800,00 761 454,00 92,54
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 10 981,96 27,45
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 414 200,00 1 222 162,05 86,42
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 39 200,00 32 360,00 82,55
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 813 400,00 602 306,30 74,05
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00 100,00
4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 35 000,00 35 000,00 100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00 1 000,00 100,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 8 010,00 8,01
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 231 400,00 131 182,87 56,69
6112 Zastupitelstva obcí 1 022 700,00 1 022 560,00 99,99
6114 Volby do Parlamentu ČR 30 000,00 18 183,97 60,61
6171 Činnost místní správy 1 269 200,00 1 033 720,18 81,45
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 9 759,60 48,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   5 542 622,40 xxx
6399 Ostatní finanční operace 515 850,00 515 850,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 9 707,00 9 707,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 22 236 433,31 24 805 007,17 111,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   5 542 622,40 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   5 487 622,40 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   55 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 22 236 433,31 19 262 384,77 86,63

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 418 372,41 -1 556 816,13 -109,76
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50 1 197 473,50 100,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků -888 888,00 -888 888,00 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 1 726 957,91 -1 248 230,63 -72,28

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -1 726 957,91 1 248 230,63 -72,28


V Klenovicích 17. 1. 2022

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek