KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2022

Hospodaření obce Klenovice v roce 2022

Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2022 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 375 900,00 350 444,65 25,47
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 59 100,00 26 481,03 44,81
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 232 500,00 63 771,75 27,43
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 738 400,00 413 213,53 23,77
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 691 410,00 691 410,00 100,00
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 872 300,00 1 192 397,48 24,47
1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 435 000,00 226 028,80 51,96
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 5 000,00   0,00
1341 Příjem z poplatku ze psů 6 700,00 5 290,00 78,96
1342 Příjem z poplatku z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Příjem z poplatku ze vstupného 1 500,00 547,00 36,47
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 713 700,00 588 900,00 82,51
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 1 250,00 1 250,00 100,00
1361 Příjem ze správních poplatků 4 000,00 350,00 8,75
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 70 000,00 20 703,63 29,58
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 420 000,00 13 428,47 3,20
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 154 100,00 38 525,00 25,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 450 000,00   0,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 11 239 860,00 3 632 741,34 32,32
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00 5 767,00 13,14
1032 Podpora ostatních produkčních činností 71 900,00 71 927,00 100,04
2310 Pitná voda 92 400,00 42 920,00 46,45
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 443 200,00 351 600,00 79,33
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 142 000,00 34 230,00 24,11
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 300,00 9,68
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 57 000,00 15 960,96 28,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 2 000,00 16,67
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 120 000,00 24 754,50 20,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 125,01 31,25
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   283 525,00 xxx
6409 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené      
PŘÍJMY CELKEM 12 225 960,00 4 465 850,81 36,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   283 525,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   38 525,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   245 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 12 225 960,00 4 182 325,81 34,21

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 45 000,00 18 000,00 40,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00   0,00
1031 Pěstební činnost 50 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00   0,00
2143 Cestovní ruch 40 000,00   0,00
2212 Silnice 3 373 600,00 33 940,44 1,01
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 105 000,00 8 954,00 8,53
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00   0,00
2310 Pitná voda 115 600,00 12 076,25 10,45
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 272 600,00 91 074,47 2,78
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00 21 731,07 25,39
3314 Činnosti knihovnické 128 300,00 24 380,60 19,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 3 000,00 19,35
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00   0,00
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 3 000,00 25,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00 6 610,44 2,57
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 400,00 955,00 0,37
3421 Využití volného času dětí a mládeže 234 200,00 39 655,51 16,93
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 23 000,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 127 000,00 4 230,00 3,33
3631 Veřejné osvětlení 344 800,00 55 033,92 15,96
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 203 300,00 8 182,00 4,02
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 162 300,00 291 833,40 25,11
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 50 000,00 12 809,14 25,62
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 8 090,00 16,18
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 830 000,00 84 862,00 10,22
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00   0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 23 000,00   0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00   0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00   0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00   0,00
5213 Krizová opatření 100 000,00   0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 38 100,00 38 066,60 99,91
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 541 100,00 24 455,00 1,59
6112 Zastupitelstva obcí 951 900,00 237 954,00 25,00
6171 Činnost místní správy 1 385 300,00 287 515,56 20,75
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 40 000,00   0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 3 104,60 15,52
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00   0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   283 525,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 691 410,00 691 410,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 816,03 11 816,03 100,00
VÝDAJE CELKEM 15 870 426,03 2 306 340,03 14,53
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   283 525,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   283 525,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny     xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 15 870 426,03 2 022 815,03 12,75

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 4 755 578,03 -1 826 177,78 -38,40
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků -1 111 112,00 -333 333,00 30,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 3 644 466,03 -2 159 510,78 -59,25

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -3 644 466,03 2 159 510,78 -59,25


V Klenovicích 4. 4. 2022

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek