KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/95

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Vyhláška č. 2/95
kterou se vydává požární řád obce Klenovice


Obecní zastupitelstvo obce Klenovice schválilo dne 2.6.1995 v souladu s § 16, odst. 1, zákona č. 367/90 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.
Základní povinnosti občanů

1. Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezapříčinili vznik požáru.
2. Občané jsou povinni:
  a) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, na půdách, sýpkách, garážích, v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, na pracovištích se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a ve skladištích hořlavých látek,
  b) udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany,
  c) dbát zvýšené opatrnosti při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s nehašeným vápnem, dusíkatými a fosforečnými hnojivy,
  d) dodržovat zvýšenou opatrnost při skladování látek, které mají sklon k samovznícení, zejména uhlí, briket, sena, slámy a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění,
  e) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm v době sklizně, v době sucha a v topném období,
  f) nevypalovat suchou trávu, křoviny a nezapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách a jiných pozemcích zejména v blízkosti polí, lesů a budov,
  g) udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová tělesa, elektrické a plynové spotřebiče a jiná zařízení,
  h) instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem,
  i) skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob, případně jiným bezpečným způsobem,
  j) dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení dozor vyžaduje, zejména tepelné spotřebiče bez automatické regulace,
  k) udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrickému proudu, udržovat volné únikové cesty a chodby,
  l) pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát na to, aby nevstupovaly do prostor pro ně zakázaných, zamezit jim přístup k zápalkám a jiným hořlavým předmětů a látkám,
  m) dbát zvýšené opatrnosti při svařování, zejména v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
3. Občan nesmí:
  a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
  b) poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany, označení ohlašoven požárů, zdroje požární vody a jiná zařízení požární ochrany,
  c) zakládat ohně v lese a do 50 m od jeho okraje, rovněž se zakazuje táboření v lesích,
  d) zapalovat táborové ohně a vatry mimo vyhrazených míst a bez povolení obecního úřadu,
  e) umisťovat zahradní ohniště a krby do požárně nebezpečných prostorů,
  f) skladovat v garážích větší množství hořlavých kapalin (pohonných hmot) než je povoleno v § 61 vyhl. č. 37/86 Sb. (tj. 40 litrů pro osobní automobil a 80 litrů pro nákladní automobil), vše v nerozbitných a uzavíratelných kanistrech,


II.
Zajištění požární ochrany

1. K zajištění požární ochrany v obci ustanovil Obecní úřad v Klenovicích preventistou požární ochrany pana Jana Molíka, bytem Klenovice č.p. 131.
2. Občané jsou povinni umožnit kontrolním skupinám vytvořeným obecním úřadem provést požární kontrolu v rodinných domcích a v jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání a odstranit zjištěné nedostatky v určené lhůtě.


III.
Druh a velikost dobrovolné jednotky požární ochrany

1. V obvodu Obecního úřadu v Klenovicích je zřízen dobrovolný veřejný požární sbor. Zásahová jednotka je v počtu 1 + 8, jehož velitelem je pan Josef Molík, bytem Klenovice č.p. 37.
2. Jako zdroje požární vody jsou v obci určeny:
  - rybník (požární nádrž) na návsi,
  - podzemní hydranty: v objektu ZD Klenovice
v bytovce Reprogenu
před domem p. Difference, p. Hartmanna, p. Žida a p. Bláhy
Vlastníci (správci, uživatelé) těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat v provozuschopném stavu pro účely požární ochrany. Provádění prací, které by omezily nebo znemožnily použití těchto vodních zdrojů pro účely požární ochrany, je povinen vlastník (správce, uživatel) předem projednat se správou sboru PO okresního úřadu, která může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany.

IV.
Osobní a věcná pomoc občanů při zdolávání požárů

Každý občan je povinen v souvislosti se zdoláváním požárů:
a) provést nutná opatření pro záchranu osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) neodkladně ohlásit každý zjištěný požár na určených ohlašovnách uvedených v čl. V této vyhlášky, nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obecního úřadu,
e) poskytnout na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obecního úřadu dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné pro zdolání požáru,
f) od povinnosti poskytnout pomoc jsou osvobozeni:
  - osoby tělesně a duševně nezpůsobilé poskytnout pomoc,
  - osoby mladší 18 let a starší 60 let,
  - těhotné ženy,
  - cizí státní příslušníci.


V.
Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se v obci vyhlašuje rozhlasem, v ostatních částech obce např. zvonem, voláním „HOŘÍ“ apod.
Ohlašovny požáru jsou určeny:
  - hasiči Soběslav č. tel. 150
  - hasiči Soběslav č. tel. 150
  - Obecní úřad Klenovice č. tel. 524844
  - pan Jan Molík, č.p. 131 č. tel. 524635
  - pan Jiří Fitl, č.p. 125 VTS č. tel. 524442
Ohlašovna požáru přivolá požární pomoc podle požárního poplachového plánu obce, který má ohlašovna k dispozici.
Při podávání zprávy je nutno uvést:
- kde hoří,
- co hoří,
- kdo požár hlásí a číslo telefonu, odkud je zpráva podávána.


VI.
Telefonní čísla důležitých organizací

  - Policie č. tel. 158
  - Záchranná služba č. tel. 155
  - Pohotovostní služba JČE
rozvodné závody JČE
č. tel. 0363/254151, 0363/ 254152
  - plynárna č. tel. 0363/263310
  - vodárna č. tel. 0363/281172


VII.
Závěrečná ustanovení


Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích a zákona č. 91/95 Sb. o požární ochraně.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.1995

Vyhláška vyvěšena dne 12.6.1995


Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
starosta obce

Stanislav Prágr, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek