KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/98

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

VYHLÁŠKA č. 1/98
obce Klenovice
o veřejném pořádku a čistotě v oblasti povodí řeky Lužnice


Obecní zastupitelstvo v Klenovicích schválilo dne 20.2.1998 v souladu s ustanovením §§ 14, 16 a 36 zákona č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


čl. 1

V souladu s potřebou udržet v oblasti povodí řeky Lužnice dodržování základních pravidel veřejného pořádku, čistoty a hygieny a ve snaze přispět k ochraně přírody a životního prostředí, a to zejména v období zvýšeného turistického a vodáckého ruchu, rozhodlo obecní zastupitelstvo stanovit následující obecně závazná pravidla chování.


čl. 2

Stanování, táboření a bivakování na veřejně přístupných místech mimo vyhrazená a příslušnými orgány schválená tábořiště není dovoleno. Rovněž není dovoleno rozdělávat ohně mimo místa k tomuto účelu vyhrazená v prostorách veřejných tábořišť.


čl. 3

Noční klid v obci se stanovuje v časovém rozmezí 22:00 hodin až 6:00 hodin.


čl. 4

Všichni občané i návštěvníci obce jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek na březích Lužnice a v jejím bezprostředním okolí.


čl. 5

Není dovoleno volně odkládat odpady mimo místa k tomuto účelu obcí určená. Likvidace odpadů je možná pouze v souladu se zákonem o odpadech a obecně závaznou vyhláškou obce, přijatou podle tohoto zákona. Není dovoleno zejména ukládání odpadů na volných prostranstvích ani jeho zakopávání do země či spalování.


čl. 6

Pravidla chování, zejména zákaz některých činností v oblasti vodních toků, jejich okolí a v přírodě obecně stanoví zvláštní zákony a jiné obecně závazné právní předpisy.
Jedná se zejména o tyto právní normy:
- zákon o vodách (vodní zákon)
- zákon o ochraně přírody a krajiny
- zákon o lesích
- zákon o požární ochraně
a další zákony vč. prováděcích předpisů k nim.čl. 7

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných předpisů (zákon č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů).Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
starosta obce

Stanislav Prágr, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek