KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/99

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/99
Obce Klenovice o vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení“ na území obce
Klenovice


Obecní zastupitelstvo v Klenovicích schválilo na základě § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 410/92 Sb. o obcích na svém řádném zasedání dne 29.06.1999 obecně závaznou vyhlášku tohoto znění:

Článek I.
Základní ustanovení

1. Obec Klenovice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila „Fond rozvoje bydlení obce Klenovice“ (dále jen „fond“, zkratka FRB), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území obce, podle dále stanovených pravidel a podmínek. (Obytnou budovou se pro účely této vyhlášky rozumí budova splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.)
 
2. Fond se zakládá na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
  Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s Mínisterstvem pro místní rozvoj ČR a ustanovení této vyhlášky, popřípadě jeho doplňku a novel ze strany obce Klenovice.


Článek II.
Příjmy fondu

1. Příjmy fondu jsou:
  - dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu
  - prostředky obce Klenovice
  - příjmy ze splátek půjček a úroků, body z Programu 4-a (splátky půjček poskytnuté vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů a úrokové výnosy z nich) a 4-b (splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3% p.a.)
  - dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank. podniků, firem a pod.)
  - dotace, případné výpomoci z rozpočtu OkÚ, popřípadě jiného územního (regionálního) orgánu
  - jiné příjmy, bod z Programu 4-c (nejméně 50% prostředků z příjmů z prodeje bytových a rodinných domů a bytů z majetku obce podle jednotlivých let po odečtení přímých nákladů souvisejících s prodejem tohoto majetku /náklady spojené s oceněním majetku, vypracováním smlouvy atd./ a daně z převodu nemovitostí od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky /viz. bod 6./ a po všechna další léta do doby splacení státní půjčky /tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že příjmy z prodeje bytových domů a bytů jsou využity k financování nové bytové výstavby).

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Klenovice a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.


Článek III.
Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 4 % a nejdelší lhůtě splatnosti 6 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.
 
2. Výdaje fondu jsou též úhrady poskytované Komerční bance, a.s. za zřízení a vedení účtu dle článku VI. a náklady výběrového řízení dle článku IV.
 
3. Prostředky fondu může použít obec na financování oprav domů ve vlastnictví obce do výše 60 % fondu.
 
4. Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb sloužících k trvalému bydlení použít.
 
5. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
 
poř.
č.
účel půjčky max.lhůta
splatnosti
úrok horní hranice půjčky
1. Obnova střechy 5 let 5 % do 50 tis. Kč na 1 dům
2. Ekologické vytápění rodinného domu 3 roky 4 % do 20 tis. Kč na 1 dům
3. Obnova fasády domu včetně oplechování 3 roky 4 % do 25 tis. Kč
4. Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 3 roky 4 % do 25 tis. Kč
5. Vybudování nebo oprava WC, koupelny, sprchového koutu u domu staršího 10 let 3 roky 4 % do 20 tis. Kč na 1 byt
6. Při půdní nástavbě 6 let 6 % do 70 tis. Kč na 1 byt
7. Při vestavbě bytu do půdního prostoru 5 let 5 % do 50 tis. Kč na 1 byt
8. Výměna oken 3 roky 4 % do 25 tis. Kč
9. Bytová přístavba 5 let 5 % do 60 tis. Kč

  Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat (maximálně do počtu 3) s výhradou půjčky 3. - obnova fasády a půjčky 4. - zateplení obvodového pláště a dále půjčky 6. - půdní nástavba a půjčky 7. - půdní vestavba, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt.
  Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.
  Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina včetně úroku se splácí anuitními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.
  Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.


Článek IV.
Výběrová řízení

1. Osoby, které splňují podmínky dle článku IV. odst. 3 mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Obec Klenovice pro každý kalendářní rok samostatně.
 
2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Výběrové řízení se bude konat nejvýše dvakrát za kalendářní rok, lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví na 30 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení tak, aby lhůty na podání žádosti byly do 31.3. a do 31.7.
 
3. Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle odst. 2. Žádosti musí vždy obsahovat zejména:
  a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statut. zástupce
  b) adresu bydliště, nebo sídlo právnické osoby
  c) přesné označení předmětné obytné budovy, nebo její stavby
    - adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely
    - prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu, či stavby
    - stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
    - příslušnou projektovou dokumentaci
  d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
  e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně
  f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
  g) požadovaná částka úvěru podle tabulek v čl. III. a způsob jejího výpočtu
  h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši alespoň 130 % předpokládaného úvěru jedním ručitelem do Kč 25.000,-- a dvěma ručiteli nad Kč 25.000,--.

4. Obecní úřad může pro snazší zpracování žádosti podle odst. 3 vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
 
5. Obecní zastupitelstvo vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a stanoví pořadí uchazečů.
 
6. Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne obecní zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se.
 
7. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení a právo na uzavření smlouvy vzniká uchazeči dalšímu v pořadí.
 
8. Z výše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž obecní úřad zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.


Článek V.
Smlouva o půjčce

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen ”uživatelé”), uzavře obec smlouvu o půjčce, a to bez zbytečných odkladů.
 
2. Smlouva o půjčce musí obsahovat alespoň tyto údaje:
  - smluvní strany
  - identifikace typu půjčky podle článku III. této vyhlášky
  - celková částka půjčky, v případě více titulů i jejich skladba
  - lhůta splatnosti půjčky
  - režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci
  - způsob splácení (příkazem, složenkou, apod.)
  - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
  - smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30 % z půjčky sjednané smlouvou)
  - záruku na půjčku
  - dohoda o otevření účtu u Komerční banky, a.s.
  - souhlas uživatele s kontrolním působením Komerční banky, a.s. a Obecního úřadu Klenovice a jeho závazek předkládat Obecnímu úřadu Klenovice a Komerční bance, a.s. účetní doklady o čerpání z účtu

3. Obecní úřad Klenovice může v dohodě s Komerční bankou, a.s. a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
 
4. Obecní úřad Klenovice neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů Komerční bance, a.s.


Článek VI.
Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře Obec Klenovice zvláštní smlouvu s Komerční bankou, a.s., pobočkou Tábor, expoziturou Soběslav.

Článek VII.
Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná

1. Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže budovy (stavby), použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle přání uživatele, zpravidla ta delší.
 
2. Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky, nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnutí půjčky.
 
3. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole obce (obecní úřad, zastupitelstvo obce), Komerční bance, a.s. – finanční toky, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR – dodržení účelovosti poskytnutých prostředků.
 
4. Obecní úřad je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit zastupitelstvu obce vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 20. července 1999.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek