KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2001

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2001
OBCE KLENOVICE
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území obce Klenovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


Zastupitelstvo obce Klenovice vydává na základě unesení ze dne 19.12.2001 podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Závaznost vyhlášky

1. Vyhláška stanoví systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce Klenovice. Vyhláška je závazná pro všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a pro další osoby, které se na území obce zdržují a dále i pro vlastníky a správce objektů na území obce, ve kterých vzniká komunální odpad.
2. Původci odpadů podle zvláštního právního předpisu, kteří produkují odpad podobný domovnímu odpadu, mohou na základě písemné dohody s příslušným orgánem správy obce využívat systém stanovený touto vyhláškou.
3. Příslušným orgánem správy obce v oblasti nakládání s odpady je starosta obce.


Článek 2
Základní pojmy

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k zákonu o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
4. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
5. Využitelné složky komunálního odpadu jsou:
  a) sběrové sklo bílé
  b) sběrové sklo barevné
  c) odpadní směsné plasty
  d) železný šrot
  e) odpad barevných kovů
6. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech.
7. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisu.
8. Pověřená osoba je oprávněná osoba, se kterou obec Klenovice uzavřela smlouvu o systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na správním území obce.


Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. 1. Pro nakládání s komunálním odpadem, to je jeho shromažďování a třídění, jsou k dispozici občanům tyto sběrné nádoby a zařízení:
  a) sběrné nádoby (popelnice) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady a odpad ze zeleně, který nelze zkompostovat.
Sběrné nádoby umístěné na stálých sběrných místech příslušných k obytným nemovitostem jsou majetkem vlastníka nebo správce této nemovitosti.
  b) kontejnery na tříděný odpad
    - kontejnery na sklo jsou umístěny ve dvoře na separaci odpadů
    - sběrná nádoba na PET lahve je umístěna ve dvoře na separaci odpadů
    - mobilní kontejner na velkoobjemový odpad je umístěn ve dvoře na separaci odpadů
    - kontejnery na ukládání železného šrotu jsou umístěny ve dvoře na separaci odpadů
  c) kontejnery na nebezpečný odpad
    - kontejner na lékovky je umístěn ve dvoře na separaci odpadů
    - kontejner na monočlánky je umístěn ve dvoře na separaci odpadů
    - kontejner na akumulátory je umístěn ve dvoře na separaci odpadů
    - kontejner na zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti je umístěn ve dvoře na separaci odpadů
    - pneumatiky: určené místo ve dvoře na separaci odpadů
    - elektrotechnický odpad: určené místo ve dvoře na separaci odpadů
    - chladničky a mrazáky: určené místo ve dvoře na separaci odpadů
  d) kontejner pro ukládání odpadů majitelů rekreačních objektů v separačním dvoře (chaty) a dále chalupy v obci bez popelnice
2. Do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1 písm. a), b) a d) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod bodem c) a stavební a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina).


Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání oprávněnou osobou. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na zařízení k tomu určené v souladu se zákonem o odpadech vlastními prostředky popřípadě jiným způsobem.


Článek 5
Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny:
  a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí v této vyhlášce
  b) odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů do sběrných nádob a míst k tomu určených
  c) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával
  d) do sběrných nádob na shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu (sklo, PET lahve) ukládat pouze tyto složky odpadů bez zbytků obsahu a dalších příměsí (u PET lahví zmenšit jejich objem např. sešlápnutím) a rovněž kovový odpad bez příměsí ukládat pouze na určená místa a udržovat pořádek na místech jejich shromažďování
  e) oddělit z komunálního odpadu nebezpečné složky, uvedené v katalogu odpadů a předat je do kontejnerů umístěných ve dvoře na separaci odpadů
  f) v případě pochybnosti o druhu odpadu a možnosti odkládání odpadů informovat se u příslušného orgánu správy obce
  g) zaplatit včas místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který se vyměřuje jiným obecně závazným předpisem obce
  h) povinnosti uvedené v bodech a) až g) se vztahují též na právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vzniká odpad podobný komunálnímu a které na základě písemné smlouvy s obcí využijí systému zavedenému obcí pro nakládání s komunálním odpadem

2. Zakazuje se:
  a) odkládání jiného než komunálního odpadu na sběrných místech k tomu určených
  b) mísení jednotlivých druhů odpadu
  c) používání sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání určeného druhu odpadu
  d) odkládání odpadu mimo sběrné nádoby nebo místa k tomu určená
  e) spalování odpadů v domácích topeništích a na pozemku, který není veřejným prostranstvím, s výjimkou dřeva neznečištěného látkami, které mají nebezpečné vlastnosti podle zvláštních právních předpisů, a odpadu ze zeleně
  f) spalování odpadů na veřejném prostranství
  g) vylévaní a odhazování nebezpečných odpadů do kanalizace


Článek 6
Povinnosti pověřené osoby

1. Provádět sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady.
2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech 1x týdně (nebo 1x za 2 týdny). Každá případná změna bude pověřenou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.
5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností pověřená osoba zajistí svoz v náhradním termínu.


Článek 7
Sankce

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.


Článek 8
Poplatek za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu a jeho úhrada

Poplatek bude placen podle zvláštní vyhlášky o místním poplatku.


Článek 9
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí Obecní úřad v Klenovicích.


Článek 10
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002 podle zákona č. 128/2000 Sb. § 12 odst. 2 z důvodu naléhavého obecného zájmu. Důvodem je nutnost platnosti od 1.1.2002 a nesplnění vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 dnů dle § 12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.


Článek 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady ze dne 30.4.1998.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


Vyvěšeno: 20.12.2001
Sejmuto: 10.1.2002

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek