KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2003

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003
OBCE KLENOVICE

o ochraně ovzduší
na území obce Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice schválilo dne 26.5.2003 v souladu s ustanoveními § 10, a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákon o obcích") a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

Ochrana ovzduší patří mezi nejvážnější úkoly v péči o životní prostředí. Přímé důsledky obsahu škodlivin v ovzduší se odrážejí v poškozování všech složek životního prostředí - v poškozování vegetace, půdy, vody, v narušování pevnosti staveb, ve zvýšené korozi konstrukcí, v poškozování historických památek a přímými účinky působícími na zdraví člověka.
Malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší se výrazným způsobem podílejí na kvalitě ovzduší obce Klenovice. Hlavní příčinou toho jevu je ne vždy odpovídající skladba paliva a technický stav stacionárních zdrojů.


Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se základní pojmy vymezují takto:
1. Malý zdroj znečišťování ovzduší - objekt obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW.
2. Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší - právnická nebo fyzická osoba, která má právo nebo faktickou možnost provozovat tento zdroj.
3. Ekologický systém vytápění - systém využívající pro vytápění nebo ohřev vody el. energii, dřevo, dřevní odpad, zemní plyn, propan butan, bioplyn, koks, topný olej s obsahem síry do 0,30% nebo systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální.
V místech, kde není možné využít pro vytápění plyn nebo el. energii, lze považovat za ekologicky vhodné palivo také černé uhlí a hnědé uhlí s nízkým obsahem síry (Ledvické uhlí)
4. Ekologicky nevhodné palivo - kaly, proplastky.
5. Stávající malý zdroj znečišťování ovzduší
  a) zdroj, který byl uveden do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky
  b) zdroj, který je umístěn v objektu, na který bylo vydáno stavební povolení před nabytím účinnosti této vyhlášky

6. Nový malý zdroj znečišťování ovzduší - zdroj umístěný v objektu, na který bylo vydáno stavební povolení po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Článek 3
Vymezení druhu paliv

1. Na území obce včetně místních částí je zakázáno používat ekologicky nevhodné palivo
  a) u stávajícího malého topného zdroje znečišťování ovzduší po 1.1.2003
  b) u nového malého zdroje znečišťování ovzduší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky

2. V zařízení ke spalování paliv se nesmí spalovat jiná paliva, než určená výrobcem zařízení, popřípadě uvedená v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu malých zdrojů znečišťování ovzduší.


Článek 4
Spalování odpadu na veřejném prostranství a na pozemcích v soukromém vlastnictví

1. Na veřejném prostranství a na pozemcích v soukromém vlastnictví je zakázáno spalování odpadů (plastů, odpadů fólií, dehtových lepenek, pneumatik, odpad kabelů, vyjetých olejů, ředidel a materiálů jimi znečištěných, a podobných spalitelných odpadů).
2. Právnické a fyzické osoby na území obce Klenovice včetně místních částí na pozemcích v jejich vlastnictví mohou spalovat odpad ze zeleně (ořez stromů, suchou trávu, shrabky ze zahrad, staré listí) za vhodných klimatických poměrů:
  stav povětří
  odpad ze zeleně nesmí být extrémně mokrý
  spalování nesmí probíhat během inverzní situace
  spalování nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, atd.


Článek 5
Sankce

1. Porušení této vyhlášky bude postiženo:
  a) podle ustanovení zákona č. 334/2002 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo podle
  b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2. Obci Klenovice zůstává právo na náhradu škody, která mu vznikla porušením této vyhlášky.
1. Na dodržování této vyhlášky dohlíží pověření pracovníci obecního úřadu Klenovice a zvláště výbor veřejného pořádku Obecního úřadu Klenovice. Tito pracovníci jsou oprávněni podle zákona č.334/2002 Sb., o přestupcích, požadovat od občanů potřebná vysvětlení skutečností ke zjištění přestupků a ukládat pokuty za porušení ustanovení této vyhlášky, resp. postoupit celou záležitost orgánu zabezpečujícímu úsek přestupků na základě smlouvy (např. veřejnoprávní). Při své činnosti jsou povinni prokázat se průkazem vydaným Obecním úřadem Klenovice.


Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší, které nejsou uvedeny v této vyhlášce, jsou stanoveny v právních předpisech:
  zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění
2. Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Klenovice dne 26.5.2003 a nabývá účinnosti dne 11.6.2003.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 27.5.2003
Sejmuto: 12.6.2003

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek