KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2003

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obec KLENOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003

o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Klenovice vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.

Článek 1
Základní ustanovení

1) Obec Klenovice vybírá tyto místní poplatky
  a) poplatek ze psů
  b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  c) poplatek za užívání veřejného prostranství
  d) poplatek ze vstupného
  e) poplatek z ubytovací kapacity

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.


Část II.
Poplatek ze psů

Článek 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Článek 3
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.


Článek 4
Sazby poplatku

1) Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
  - základní sazba Kč 50,-- za prvního psa
  - zvýšená sazba o 50 % za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
2) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
3) Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů, kteří trvale bydlí na samotách Pod Svákovem, Nová hospoda, Veselka, Ovčín a U Hasíka.


Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká prvním den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně. Přeplatek poplatku se vrátí, požádá-li o to poplatník.


Článek 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově k 15.3. každého kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti je poplatník povinen zaplatit poplatek do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Článek 7

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Článek 8

1) Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat do 31.12. běžného roku a ve stejném termínu jej odvést na účet obce.
2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu 2).


Článek 9
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí Kč 10,-- za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
2) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 3).


Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 10

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 4).

Článek 11
Veřejné prostranství

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).
2) Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.


Článek 12
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozlučně.
2) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.


Článek 13
Sazby poplatku

1) Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:
  a) za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a skládek stavebního materiálu při stavbách rodinných domků po dobu trvání stavebního povolení se poplatek nevyměřuje, po této době činí poplatek Kč 1,--
    při stavbách ostatních objektů Kč 5,--
  b) za použití veřejného prostranství k umístění jiných skládek než skládek stavebního materiálu Kč 1,--
  c) za použití veřejného prostranství k umístění prodejních pultů, stánků, kiosků a ostatních prodejních zařízení Kč 10,--
  d) za použití veřejného prostranství pro provozy lunaparků a jiných obdobných atrakcí Kč 10,--
  e) za použití veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení Kč 20,--
  f) za použití veřejného prostranství v ostatních nevyjmenovaných případech Kč 8,--
2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).


Článek 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
2) Poplatek je splatný
  a) Při jednorázovém použití veřejného prostranství nebo při jeho použití do 48 hodin je poplatek splatný ihned.
  b) V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.


Část V.
Poplatek ze vstupného

Článek 15
Předmět poplatku a poplatník

1) Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2) Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.


Článek 16
Sazby poplatku a jeho splatnost

1) Poplatek ze vstupného činí:
  a) tanečních zábav všeho druhu, z estrádních programů a z výstavních akcí spojených s prodejem 10 %
  b) z ostatních výstavních akcí, z koncertů vážné i zábavné hudby, z divadelních představení a ze sportovních akcí 5 %
2) Poplatek je splatný do sedmi dnů od pořádání akce
3) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 8).


Článek 17
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen nejdéle 7 dní před zamýšlenou akcí splnit svoji oznamovací povinnost na obecním úřadě a předložit vstupenky k označení.


Část VI.
Poplatek z ubytovací kapacity

Článek 18
Předmět poplatku a poplatník

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu


Článek 19

1) Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
2) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v článku 8, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.


Článek 20
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí Kč 4,-- za každé využité lůžko a den.
2) Poplatník je povinen poplatek obecnímu úřadu vyúčtovat v termínu do 31.12. běžného roku a ve stejném termínu jej odvést na účet obce.
3) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 9).Část VII.
Ustanovení společná a závěrečná

Článek 21

1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v článku 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li stanoveno jinak.
2) Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do sedmi dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3) Poplatky se platí v hotovosti na pokladně obce, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obce.
4) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


Článek 22
Sankce

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ustanovení § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy (např. oznamovací povinnost) může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).


Článek 23

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.


Článek 24

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/99 o místních poplatcích.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.


1) § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
2) § 3, odst. 4 zákona
3) § 3, odst. 2 zákona
4) § 4, odst. 1 zákona
5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
6) § 4, odst. 1 a 2 zákona
7) § 6, odst. 1, věta druhá zákona
8) § 6, odst. 1, věta třetí zákona
9) § 7, odst. 2 zákona
10) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisůMgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 26.11.2003
Sejmuto: 11.1.2004Příloha číslo 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2003 o místních poplatcích

Katastrální území parc.č.   Katastrální území parc.č.
Klenovice u Soběslavi 53/6   Klenovice u Soběslavi 2122/79
Klenovice u Soběslavi 57/13   Klenovice u Soběslavi 2122/80
Klenovice u Soběslavi 59/1   Klenovice u Soběslavi 2415/1
Klenovice u Soběslavi 59/5   Klenovice u Soběslavi 2416/1
Klenovice u Soběslavi 60/1   Klenovice u Soběslavi 2416/2
Klenovice u Soběslavi 60/2   Klenovice u Soběslavi 2416/3
Klenovice u Soběslavi 67/1   Klenovice u Soběslavi 2417
Klenovice u Soběslavi 74/1   Klenovice u Soběslavi 2418/1
Klenovice u Soběslavi 361/3   Klenovice u Soběslavi 2418/2
Klenovice u Soběslavi 381/4   Klenovice u Soběslavi 2419/1
Klenovice u Soběslavi 464/2   Klenovice u Soběslavi 2420/5
Klenovice u Soběslavi 752/3   Klenovice u Soběslavi 2423
Klenovice u Soběslavi 852/10   Klenovice u Soběslavi 2424/1
Klenovice u Soběslavi 852/15   Klenovice u Soběslavi 2426/2
Klenovice u Soběslavi 852/25   Klenovice u Soběslavi 2426/3
Klenovice u Soběslavi 852/26   Klenovice u Soběslavi 2426/4
Klenovice u Soběslavi 852/35   Klenovice u Soběslavi 2426/5
Klenovice u Soběslavi 852/42   Klenovice u Soběslavi 2427/2
Klenovice u Soběslavi 852/53   Klenovice u Soběslavi 2427/3
Klenovice u Soběslavi 852/62   Klenovice u Soběslavi 2430/1
Klenovice u Soběslavi 852/63   Klenovice u Soběslavi 2432/2
Klenovice u Soběslavi 852/64   Klenovice u Soběslavi 2433
Klenovice u Soběslavi 852/65   Klenovice u Soběslavi 2440/1
Klenovice u Soběslavi 852/66   Klenovice u Soběslavi 2441/1
Klenovice u Soběslavi 852/67   Klenovice u Soběslavi 2441/3
Klenovice u Soběslavi 1334/3   Klenovice u Soběslavi 2442/1
Klenovice u Soběslavi 2122/39   Klenovice u Soběslavi 2443/1
Klenovice u Soběslavi 2122/41   Klenovice u Soběslavi 2443/2
Klenovice u Soběslavi 2122/44   Klenovice u Soběslavi 2443/3
Klenovice u Soběslavi 2122/46   Klenovice u Soběslavi 2445
Klenovice u Soběslavi 2122/49   Klenovice u Soběslavi 2446
Klenovice u Soběslavi 2122/52   Klenovice u Soběslavi 2447/1
Klenovice u Soběslavi 2122/54   Klenovice u Soběslavi 2452
Klenovice u Soběslavi 2122/57   Klenovice u Soběslavi 2453/2
Klenovice u Soběslavi 2122/59   Klenovice u Soběslavi 2467
Klenovice u Soběslavi 2122/66   Klenovice u Soběslavi  


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek