KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2009

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 10.12.2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 10b a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Klenovice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 1
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.


Článek 2
Poplatník
Poplatek platí2:
1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou obci povinny oznámit jména a data narození osob za které poplatek odvádějí.
2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Článek 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle Článku 2 odstavce 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Článku 2 odstavce 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.


Článek 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka dle Článku 2 odstavce 1 je stanovena podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí Kč 500,-- a je tvořena:
  a) z částky Kč 250,-- za osobu a kalendářní rok.
  b) z částky Kč 250,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2. Sazba poplatku pro poplatníka dle Článku 2 odstavce 2 je stanovena podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí Kč 335,-- a je tvořena:
  a) z částky Kč 85,-- za osobu a kalendářní rok.
  b) z částky Kč 250,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
3. Skutečné náklady roku 2008 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily Kč 238.811,22 a byly rozúčtovány takto:
Náklady Kč 238.811,22 děleno 716 (594 trvale žijících obyvatel + 122 rekreačních objektů) = Kč 333,54. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle Článku 4 odstavce 1 písm. b) a Článku 4 odstavce 2 písm. b) vyhlášky ve výši Kč 250,--.
Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2008 činily Kč 335.934,72.
4. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Článek 5
Splatnost poplatku
1. Poplatníci dle Článku 2 odstavce 1 platí poplatek buď jedenkrát ročně v plné výši do 15.3. nebo ve dvou stejných splátkách vždy do 15.3. a 15.9. příslušného kalendářního roku.
2. Poplatníci dle Článku 2 odstavce 2 platí poplatek vždy do 31.7. příslušného kalendářního roku.
3. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4. Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, bankovním převodem na účet obce, případně poštovní poukázkou.


Článek 6
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle Článku 2 odstavce 1, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.
2. Úleva se poskytuje poplatníkům dle Článku 2 odstavce 1, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na samotě Pod Svákovem a U Hasíka. Poplatek pro tyto poplatníky je stanoven jako pro poplatníky dle Článku 2 odstavce 2, tj. sazba poplatku dle Článku 4 odstavce 2 na nemovitost a rok.


Článek 7
Ustanovení společná a závěrečná
1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 3
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost), může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona. 4
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 5
4. Obec, která poplatek spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 6


Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12.12.2008.


Článek 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2010.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 11.12.2009
Sejmuto z úřední desky: 27.12.2009

________________________________
1 § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích)
2 § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích
3 § 11 zákona o místních poplatcích
4 § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
5 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 16 zákona o místních poplatcích


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek