KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2010

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením číslo 2/28/2010 usneslo vydat na základě § 14 odstavce 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmenem d) a § 84 odstavcem 2 písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1


Článek 2
Poplatník a předmět poplatku

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Klenovice. 2
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3


Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.


Článek 4
Ohlašovací povinnost

1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do sedmi dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 4
3) V ohlášení držitel psa uvede 5
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a to počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6


Článek 5
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  a) za prvního psa 50 Kč,
  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75 Kč.


Článek 6
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.


Článek 7
Osvobození

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 7
2) Od poplatku se dále osvobozují držitelé psů, kteří trvale bydlí na samotách Pod Svákovem, Nová Hospoda, Veselka, Ovčín a U Hasíka.


Článek 8
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 8
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9


Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 15.12.2010
Sejmuto z úřední desky: 1.1.2011

________________________________
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek