KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 5/2010

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku ze vstupného


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením číslo 2/31/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1


Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. 2
2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 3


Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je nejpozději 8 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti.
2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka. 4
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6
5) Do 8 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.


Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
  a) kulturní akci 5%,
  b) sportovní akci 5%,
  c) prodejní akci 10%,
  d) reklamní akci 10%.
2) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.


Článek 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný do 8 dnů ode dne skončení akce.


Článek 6
Osvobození

1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. 7


Článek 7
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 8
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9


Článek 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 15.12.2010
Sejmuto z úřední desky: 1.1.2011

________________________________
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek