KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2019

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo 10/120/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad.1


Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3


Článek 3
Veřejné prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.


Článek 4
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2) V ohlášení poplatník uvede4
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.7


Článek 5
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
  b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
  c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
  d) za provádění výkopových prací 10,- Kč
  e) za umístění stavebních zařízení 5,- Kč
  f) za umístění reklamních zařízení 20,- Kč
  g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
  h) za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
  i) za umístění skládek 10,- Kč
  j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,- Kč
  k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,- Kč
  l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,- Kč
  m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
  n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5,- Kč


Článek 6
Splatnost poplatku

1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
2) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Článek 7
Osvobození

1) Poplatek se neplatí:
  a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely 8.
2) Od poplatku se dále osvobozují:
  a) akce podporující kulturní život obce a turistický ruch garantované radou obce,
  b) skládky nepřesahující dobu tří kalendářních dnů,
  c) výkopové práce z důvodu odstraňování havárie inženýrských sítí po dobu nepřesahující 10 dnů,
  d) výkopové práce z důvodu zřízení podzemního vedení po dobu nepřesahující 10 dnů.
3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9


Článek 8
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11


Článek 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 14. 12. 2010.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 12. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky: 30. 12. 2019

________________________________
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Příloha číslo 1
Katastrální území parc.č.   Katastrální území parc.č.   Katastrální území parc.č.
Klenovice u Soběslavi 23/12   Klenovice u Soběslavi 1315/1   Klenovice u Soběslavi 2418/2
Klenovice u Soběslavi 23/13   Klenovice u Soběslavi 1315/5   Klenovice u Soběslavi 2418/3
Klenovice u Soběslavi 36/7   Klenovice u Soběslavi 1315/10   Klenovice u Soběslavi 2418/4
Klenovice u Soběslavi 44/10   Klenovice u Soběslavi 1315/12   Klenovice u Soběslavi 2418/5
Klenovice u Soběslavi 53/6   Klenovice u Soběslavi 1315/13   Klenovice u Soběslavi 2418/6
Klenovice u Soběslavi 53/11   Klenovice u Soběslavi 1315/16   Klenovice u Soběslavi 2418/8
Klenovice u Soběslavi 56   Klenovice u Soběslavi 1315/17   Klenovice u Soběslavi 2418/9
Klenovice u Soběslavi 57/1   Klenovice u Soběslavi 1315/25   Klenovice u Soběslavi 2418/10
Klenovice u Soběslavi 57/13   Klenovice u Soběslavi 1316/2   Klenovice u Soběslavi 2419/1
Klenovice u Soběslavi 57/14   Klenovice u Soběslavi 1317/2   Klenovice u Soběslavi 2419/2
Klenovice u Soběslavi 57/18   Klenovice u Soběslavi 1334/3   Klenovice u Soběslavi 2419/3
Klenovice u Soběslavi 57/19   Klenovice u Soběslavi 1334/10   Klenovice u Soběslavi 2419/4
Klenovice u Soběslavi 59/1   Klenovice u Soběslavi 1334/11   Klenovice u Soběslavi 2419/5
Klenovice u Soběslavi 59/8   Klenovice u Soběslavi 1334/12   Klenovice u Soběslavi 2419/6
Klenovice u Soběslavi 59/9   Klenovice u Soběslavi 1334/13   Klenovice u Soběslavi 2419/7
Klenovice u Soběslavi 59/10   Klenovice u Soběslavi 1334/14   Klenovice u Soběslavi 2423/8
Klenovice u Soběslavi 59/11   Klenovice u Soběslavi 1334/15   Klenovice u Soběslavi 2423/9
Klenovice u Soběslavi 59/12   Klenovice u Soběslavi 1334/16   Klenovice u Soběslavi 2423/10
Klenovice u Soběslavi 59/13   Klenovice u Soběslavi 1334/17   Klenovice u Soběslavi 2423/11
Klenovice u Soběslavi 59/14   Klenovice u Soběslavi 1334/18   Klenovice u Soběslavi 2423/12
Klenovice u Soběslavi 59/15   Klenovice u Soběslavi 1334/19   Klenovice u Soběslavi 2423/13
Klenovice u Soběslavi 59/16   Klenovice u Soběslavi 1334/20   Klenovice u Soběslavi 2423/14
Klenovice u Soběslavi 60/2   Klenovice u Soběslavi 1334/21   Klenovice u Soběslavi 2423/15
Klenovice u Soběslavi 60/4   Klenovice u Soběslavi 1334/22   Klenovice u Soběslavi 2423/16
Klenovice u Soběslavi 67/1   Klenovice u Soběslavi 1334/23   Klenovice u Soběslavi 2423/17
Klenovice u Soběslavi 74/1   Klenovice u Soběslavi 2117/11   Klenovice u Soběslavi 2423/18
Klenovice u Soběslavi 74/5   Klenovice u Soběslavi 2122/14   Klenovice u Soběslavi 2424/1
Klenovice u Soběslavi 74/8   Klenovice u Soběslavi 2122/23   Klenovice u Soběslavi 2424/2
Klenovice u Soběslavi 74/9   Klenovice u Soběslavi 2122/37   Klenovice u Soběslavi 2426/2
Klenovice u Soběslavi 74/10   Klenovice u Soběslavi 2122/39   Klenovice u Soběslavi 2426/3
Klenovice u Soběslavi 74/11   Klenovice u Soběslavi 2122/41   Klenovice u Soběslavi 2426/4
Klenovice u Soběslavi 74/12   Klenovice u Soběslavi 2122/44   Klenovice u Soběslavi 2426/5
Klenovice u Soběslavi 381/4   Klenovice u Soběslavi 2122/46   Klenovice u Soběslavi 2427/2
Klenovice u Soběslavi 428/2   Klenovice u Soběslavi 2122/49   Klenovice u Soběslavi 2430/1
Klenovice u Soběslavi 444/1   Klenovice u Soběslavi 2122/52   Klenovice u Soběslavi 2432/2
Klenovice u Soběslavi 464/2   Klenovice u Soběslavi 2122/54   Klenovice u Soběslavi 2432/6
Klenovice u Soběslavi 464/3   Klenovice u Soběslavi 2122/57   Klenovice u Soběslavi 2478/6
Klenovice u Soběslavi 751/12   Klenovice u Soběslavi 2122/59   Klenovice u Soběslavi 2554
Klenovice u Soběslavi 770/7   Klenovice u Soběslavi 2122/66   Klenovice u Soběslavi 2555/1
Klenovice u Soběslavi 770/9   Klenovice u Soběslavi 2122/79   Klenovice u Soběslavi 2555/2
Klenovice u Soběslavi 852/10   Klenovice u Soběslavi 2122/80   Klenovice u Soběslavi 2556/2
Klenovice u Soběslavi 852/15   Klenovice u Soběslavi 2122/109   Klenovice u Soběslavi 2556/3
Klenovice u Soběslavi 852/25   Klenovice u Soběslavi 2415/1   Klenovice u Soběslavi 2557/1
Klenovice u Soběslavi 852/28   Klenovice u Soběslavi 2415/12   Klenovice u Soběslavi 2557/2
Klenovice u Soběslavi 852/35   Klenovice u Soběslavi 2415/13   Klenovice u Soběslavi 2558/4
Klenovice u Soběslavi 852/42   Klenovice u Soběslavi 2415/14   Klenovice u Soběslavi 2576/1
Klenovice u Soběslavi 852/53   Klenovice u Soběslavi 2415/15   Klenovice u Soběslavi 2608/1
Klenovice u Soběslavi 852/62   Klenovice u Soběslavi 2415/16   Klenovice u Soběslavi 2967/10
Klenovice u Soběslavi 852/63   Klenovice u Soběslavi 2415/17   Klenovice u Soběslavi 3073
Klenovice u Soběslavi 852/64   Klenovice u Soběslavi 2415/18   Klenovice u Soběslavi 3078/1
Klenovice u Soběslavi 852/65   Klenovice u Soběslavi 2416/1   Klenovice u Soběslavi 3078/4
Klenovice u Soběslavi 852/66   Klenovice u Soběslavi 2417   Klenovice u Soběslavi 3102
Klenovice u Soběslavi 852/67   Klenovice u Soběslavi 2418/1      


Příloha číslo 2
Příloha číslo 2 k OZV 4/2019


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek