KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 5/2019

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 5/2019,
o místním poplatku ze vstupného


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo 10/121/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad.1


Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.2
2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.3


Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 8 dnů před jejím konáním.
2) V ohlášení poplatník dále uvede4
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání a výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se vydávají), včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.7


Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
  a) kulturní akci 5 %,
  b) sportovní akci 5 %,
  c) prodejní akci 10 %,
  d) reklamní akci 10 %.


Článek 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 8 dnů ode dne skončení akce.


Článek 6
Osvobození

1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely.8
2) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9


Článek 7
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11


Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 14. 12. 2010.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 12. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky: 30. 12. 2019

________________________________
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek