KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2020

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 10. 12. 2020 usnesením číslo 19/218/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad.1


Článek 2
Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
  a) fyzická osoba přihlášená v obci,
  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3


Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6


Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 750,- Kč a je tvořena:
  a) z částky 240,- Kč za kalendářní rok a
  b) z částky 510,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 405.668,67 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 405.668,67 Kč děleno 794 (658 přihlášených osob na území obce + 136 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 510,92 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle článku 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky ve výši 510,- Kč.
3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7


Článek 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.


Článek 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která je8
  a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozují:
  a) poplatníci podle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky v kalendářním roce svého narození,
  b) poplatníci podle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří jsou přihlášení v sídle ohlašovny obecního úřadu,
  c) poplatníci podle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří prokazatelně pobývají mimo území České republiky nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,
  d) poplatníci podle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří jsou ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo jsou vazebně stíháni.
3) Při osvobození od poplatku dle odst. 1 a odst. 2 písm. b), c) a d) tohoto článku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce, na něž se osvobození nevztahovalo. Dojde-li ke vzniku či zániku nároku na osvobození v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
4) Úleva se poskytuje:
  a) poplatníkům podle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří jsou žáky, učni nebo studenty ubytovanými v domovech mládeže, internátech, vysokoškolských kolejích nebo jiných zařízeních sloužících k ubytování, a to ve výši 50% roční sazby poplatku v roce ukončení každého školního roku.
5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, odst. 2 písm. c) a d) a odst. 4 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do splatnosti poplatku uvedené v článku 5 této vyhlášky, případně ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu, vznikne-li tato skutečnost po lhůtě splatnosti poplatku uvedené v článku 5 této vyhlášky.
6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9


Článek 7
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11


Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.


Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. 12. 2019.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 10. 12. 2020
Sejmuto z úřední desky: 30. 12. 2020

________________________________
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 12 zákona o místních poplatcích

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek