KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2021

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

znak obec Klenovice
Zastupitelstvo obce Klenovice


Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 15. 7. 2021 usnesením číslo 25/280/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad.1


Článek 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2
2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4


Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
2) V ohlášení plátce uvede5
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7
5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8


Článek 4
Evidenční povinnost9

1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
2) Údaji podle odstavce 1 jsou
  a) den počátku a den konce pobytu,
  b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
  c) datum narození,
  d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
  1. občanský průkaz,
  2. cestovní doklad,
  3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
  4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
  5. průkaz o povolení k pobytu,
  6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
  7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
  8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
  9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
  e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.


Článek 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu10

1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
  a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
  b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
  a) dni počátku a dni konce konání této akce,
  b) názvu a druhu této akce, a
  c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
  a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
  b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
  1. dne poskytnutí pobytu,
  2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
  3. důvodu osvobození.


Článek 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.


Článek 7
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.


Článek 8
Osvobození

1) Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.11


Článek 9
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.13
2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.14


Článek 10
Přechodné ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Článek 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu, ze dne 12. 12. 2019.


Článek 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 15. 7. 2021
Sejmuto z úřední desky: 3. 8. 2021

________________________________
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9 § 3g zákona o místních poplatcích
10 § 3h zákona o místních poplatcích
11 § 3b zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek