KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Program obnovy venkova -> Program obnovy venkova na roky 1999-2008

Program obnovy venkova na roky 1999-2008

O B E C
K L E N O V I C E

z a l o ž e n o   1 3 9 8
1 9 9 8  -  600 let obce


P R O G R A M   O B N O V Y   V E S N I C E

C E S T A   D O   E V R O P S K É   U N I E


Ú V O D


     Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský, kulturní, ekologický a hospodářský význam.

     PROGRAM OBNOVY VENKOVA,PROJEKTOVANÝ VLÁDOU ĆESKÉ REPUBLIKY V KVÉTNU 1991 A NOVELIZOVANÝ USNESENÍM VLÁDY č.730 ZE DNE 11.LISTOPADU 1998 MÁ NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE:

     - udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti obyvatelstva a vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj vesnic

     - rozvoj hospodářství při využívání místních zdrojů, rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, cestovního ruchu, a pod.

     - zachování a obnova vlastního obrazu vesnic, jejího začleňování do krajiny, jejího specifického rázu zástavby, zvyků a kulturních památek

      úprava veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, technické infrastruktury, dopravní vybavenosti, budování zařízení k ochraně životního prostředíI. Akce osvětové, kulturní a společenské

1. Vydávání místního zpravodaje "Klenovický měsíčník", informace občanům o činnosti OZ, dění v obci, kulturní a společenské akce, životní jubilea a pod.     10.000,- Kč
2. Udržování místních lidových tradic a zvyků:
Velikonoce - malování vajíček a pomlázka
vesnická pouť - kolotoč, střelnice a pouťová zábava, mše v místní kapličce
pálení čerodějnic - posezení u táboráku
mikulášská nadílka pro nejmenší
Dětský den - hry a zábava     10.000,- Kč
3. Setkávání občanů všech generací a setkání s rodáky setkání starosty a OZ s důchodci ( jejich názory a připomínky )     20.000,- Kč
4. Kulturní a společenské akce v místní restauraci, přednášky na aktuální téma
5. Zabezpečení činnosti osvětové besedy a místní knihovny
kulturní a sportovní vyžití mládeže
práce s nejmenšími - kroužek dovedných rukou
tématické a poznávací zájezdy pro děti     40.000,- Kč


II. Investiční akce pro zlepšení občanské vybavenosti

1. Rekonstrukce budovy OÚ - oprava omítek, výměna střechy a oken     500.000,- Kč
2. Zateplení stropu místní restaurace, oprava střešní krytiny a oplechování, rekonstrukce topení     300.000,- Kč
3. Vybudování čekáren na zastávce veřejné hromadné dopravy     80.000,- Kč
4. Oprava veřejného osvětlení     100.000,-Kč
5. Vybudování sportovního hřiště     250.000,- Kč
6. Vybudování vodovodního řádu v nové zástavbě     300.000,-Kč
7. Vybudování kanalizačních sítí v nové zástavbě     1.100.000,-Kč
8. Vybudování skupinové ČOV pro novou zástavbu     1.400.000,- Kč
9. Vybudování veřejného osvětlení v nové zástavbě     300.000,- Kč
10. Vybudování zpevněných komunikací v nové zástavbě     1.750.000,- Kč
11. Oprava stávajících komunikací     250.000,- Kč
12. Obnova historických cest v rámci k.ú.     650.000,- Kč
13. Vybudování recyklačního dvora pro třídění odpadů     80.000,- Kč
14. Vybudování nové hasičské zbrojnice     300.000,- Kč


III. Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby

1. Dbát na zachování a údržbu typických vesnických domů a usedlostí, připomínající historii a ráz obce.
2. Důstojné udržování památníku padlých a jeho okolí v parku     35.000,- Kč
3. Udržování pamětních desek rodáků, kteří svou činností proslavili obec.
4. Iniciovat údržbu obytných domů, vychovávat občany k nápravě architektonických nešvarů, iniciovat údržbu domů trvale neobydlených, využívaných k rekreaci.
5. Pro novou zástavbu zachovat urbanistickou strukturu stávajícího osídlení (výška stavby, tvar střechy, použité materiály)
6. V případě další zástavby doplnit urbanistickou studii s přihlédnutím k rázu vesnice, pořídit územní plán obce.     100.000,- Kč
7. Vybudování kanalizačních sítí v nové zástavbě     1.100.000,-Kč
8. Vybudování skupinové ČOV pro novou zástavbu     1.400.000,- Kč
9. Vybudování veřejného osvětlení v nové zástavbě     300.000,- Kč
10. Vybudování zpevněných komunikací v nové zástavbě     1.750.000,- Kč
11. Oprava stávajících komunikací     250.000,- Kč
12. Obnova historických cest v rámci k.ú.     650.000,- Kč
13. Vybudování recyklačního dvora pro třídění odpadů     80.000,- Kč
14. Vybudování nové hasičské zbrojnice     300.000,- Kč


IV. Akce k úpravě veřejného prostranství

1. Údržba a obnova zeleně kolem požární nádrže, oprava hráze rybníka, kolem budovy OÚ, zřízení laviček k odpočinku     100.000,- Kč
2. údržba dětského hřiště a jeho okolí    5.000,- Kč
3. údržba parkoviště před místní restaurací, údržba zábradlí kolem požární nádrže.    5.000,- Kč
4. údržba a opravy chodníků pro chodce    100.000,-Kč


V. Akce na obnovu krajiny

1. Spolupodílet se s vlastníky pozemků na obnově polních cest, které umožní přístup k pozemkům a do lesních porostů, v okolí cest provést výsadbu.
2. Dokončení rekultivace prostoru Lomky a provést výsadbu zeleně,budování dětského hřiště a odpočinkové zóny.    100.000,- Kč
3. Péče o obecní lesy, těžba a výsadba porostů    5.000,- Kč
4. Kácení jednotlivých stromů povolovat v nejnutnějších případech, požadovat náhradní výsadbu.


     Obec Klenovice se k "Programu obnovy vesnice" hlásí zejména proto, aby byla zachována její historická identita. Obec vznikla někdy kolem roku 1398. V roce 1998 jsme oslavili se srazem rodáků 600 let. Chceme, aby se zachovaly a obnovily funkce, které by venkov měl mít, aby se všichni občané vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny skloubené s rozvojem ekologicky nezávadného hospodářství.
     Celková přitažlivost obce je rozhodující pro zájem návštěvníků, ale hlavně pro místní obyvatele a zejména mladé, kteří se budou chtít v obci trvale usadit a založit rodinu. Právě to jim umožní fungující infrastruktura, kulturní a sportovní vyžití a v neposlední řadě i zdravé životní prostředí.

Schváleno v obecním zastupitelstvu dne 5.2.1999.

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek