KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Program obnovy venkova -> Program obnovy venkova na roky 2015-2020

Program obnovy venkova na roky 2015-2020

Program obnovy venkova
2015 - 2020
OBEC KLENOVICE

Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672


znak obce

Tento Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2015 – 2020 byl schválen zastupitelstvem obce Klenovice usnesením číslo 34/2/2014 ze dne 16.12.2014.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Vacek, v.r.
místostarosta obce


Obsah programu

1. Charakteristika obce
 
2. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Programu obnovy venkova
 
3. Program obnovy venkova na období 2015 – 2020
  3.1. Osvětové, kulturní a společenské akce
  3.1.1. vydávání místního zpravodaje „Klenovického měsíčníku“
  3.1.2. udržování místních tradic
  3.1.3. setkávání s občany
  3.1.4. práce s dětmi
  3.1.5. Místní lidová knihovna
  3.1.6. kronika
  3.1.7. kulturní, osvětová činnost a společenské akce
  3.1.8. sportovní činnost
  3.1.9. hasiči
  3.2. Zachování, obnova a údržba zástavby
  3.2.1. dbát na zachování, obnovu a údržbu současné zástavby
  3.2.2. pracovat s vlastníky při obnově starých domů
  3.3. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
  3.3.1. péče o veřejná prostranství a zeleň
  3.3.2. vodní nádrž umělá – rybník na návsi
  3.3.3. Místní lidová knihovna
  3.3.4. místní restaurace
  3.3.5. místní restaurace - přístavba
  3.3.6. odpadové hospodářství
  3.3.7. sport
  3.3.8. obecní mobiliář
  3.3.9. místní kaplička
  3.3.10. místní komunikace stávající
  3.3.11. komunikace v jihozápadní části obce
  3.3.12. chodníky
  3.3.13. veřejný rozhlas
  3.4. Nová zástavba
  3.4.1. nové lokality
  3.4.2. komunikace v nových lokalitách
  3.4.3. vodovodní řad v nových lokalitách
  3.4.4. kanalizační řad včetně ČOV v nových lokalitách
  3.4.5. veřejné osvětlení a místní rozhlas v nových lokalitách
  3.5. Obnova a údržba krajiny
  3.5.1. rybník u viaduktu v lokalitě Výhony
  3.5.2. společná zařízení - remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro odvodnění
  3.5.3. zeleň ve volné krajině
  3.5.4. protipovodňová opatření v osadě Ovčín
 
4. Závěr


1. Charakteristika obce

Obec Klenovice leží v Jihočeském kraji v okrese Tábor. Hlavní část obce se rozkládá po obou stranách mezinárodní silnice I/3, která je dopravní tepnou spojující Německo s Rakouskem K obci dále náleží obydlené samoty Nová hospoda, Pod Svákovem a U Hasíka. Katastrální výměra obce činí 657 ha. K 30.11.2014 je v Klenovicích trvale hlášeno 620 obyvatel, z toho je 241 mužů, 250 žen a 129 dětí do 15 let.

Dne 1.4.2008 byly rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obci Klenovice uděleny obecní symboly, jejich návrhy zpracoval heraldik Miroslav J.V.Pavlů. Kompozice klenovického znaku představuje spojení tzv. mluvícího znamení (listy javoru klenu s charakteristickými křídlatými plody) a připomínky bývalých významných majitelů vesnice - louňovického kláštera (opatská berla), Rožmberků (kombinace červené a stříbrné) a města Soběslavi (modrá z jejich městského znaku). Z návrhu znaku vychází i obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.
Obec je členem mikroregionu DSO Soběslavsko a Svazku obcí TDO Lužnice.

Z roku 1398 pochází nejstarší do dnešní doby zachovaný písemný záznam, v němž se prvně objevuje jméno Klenovic. Prvním historicky prokázaným obyvatelem obce byl Jarka z Klenovic, který dle nejstarší nalezené písemné zmínky vedl dědickou při o majetek s králem. V průběhu věků Klenovice měnily své pány. První známou vrchností, jíž byly Klenovice poddány, byl klášter v Louňovicích pod Blaníkem. Z rukou těchto premonstrátů postupně Klenovice putovaly majetky husitského města Tábora, šlechtického rodu Rožmberků a města Soběslavi. V roce 1976 došlo ke sloučení obce s městem Soběslav v jeden správní celek. Od 1.1.1991 jsou Klenovice na základě zákona o obcích a provedeného referenda opět samostatnou obcí.


2. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Programu obnovy venkova

V souladu se zpracovaným Programem obnovy venkova, jehož základní znění bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 5.2.1999 a následně 12.12.2008, jsou v Klenovicích realizovány akce vedoucí mimo jiné k udržování současného stavu a dalšímu rozvoji obce, kulturně společenskému vyžití občanů a k obnově krajiny.
Plnění bodů Programu obnovy venkova:
ad I.) Akce osvětové, kulturní a společenské spočívají ve vydávání Klenovického měsíčníku, udržování tradic (pouť, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka), setkávání s občany, pořádání sousedského resp. hasičského bálu, konání vítání občánků do života a Dne dětí. Dále je v obci zřízena Místní lidová knihovna, která je občany hojně využívána a lze konstatovat, že se pyšní nezanedbatelným knihovním fondem. V roce 2008 byla přestavěna a rozšířena.
ad II.) Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti obec zrealizovala výstavbu autobusových čekáren, separačního dvora a jeho rozšíření, nové hasičské zbrojnice, která je dnes skladem obecního úřadu, protože byla v roce 2013 postavena a vybavena nová hasičská zbrojnice. Dále byly vybudovány zpevněné komunikace v jihovýchodní a jihozápadní části obce, rekonstruována komunikace jih, oprav se dočkaly komunikace v okolí obce jednak po povodních a přívalových deštích a po dostavbě dálnice. V pěti etapách byly rekonstruovány nebo postaveny nové chodníky podél hlavní silnice a v obci. Rozvoj má vodovodní a kanalizační síť včetně čistíren odpadních vod v nových lokalitách. Rovněž došlo k rozšíření a rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu na bezdrátový. V uplynulém období byla vystavěna dvě dětská hřiště a v roce 2008 byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu. Samozřejmostí je, že každoročně jsou prováděny opravy místních komunikací po zimním období. Zásadní úpravy se dočkala místní restaurace, která spočívá ve výměně stávající střechy, zateplení půdy, obvodového pláště, opravy sociálního zařízení, stropů, podlahové krytiny, rekonstrukce topení s výměnou kotle, výměna oken a dveří, instalace nového osvětlení, pořízení vzduchotechniky, rekonstrukce vstupu a zřízení salonku, šatny. Největší akcí byla ale přístavba multifunkčního sálu, která umožňuje širší využití a výrazně zvětšila prostor na kulturní dům.
ad III.) Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby: Dbaní na zachování a údržbu typických vesnických domů a usedlostí, připomínající historii a ráz obce, které je jedním z bodů Programu obnovy venkova obce Klenovice, se příliš nedaří, protože požadavky vlastníků nemovitostí nejsou v plném souznění s touto myšlenkou. V obci tak na domech vznikají prvky, které rozbíjí siluetní pohledový historický ráz. Dále byly staré vesnické usedlosti zbourány a na jejich místě vystavěny domy nové, které sice v mnohém zapadají do okolního vesnického rázu staveb, svou výškou však přečnívají okolí. Další historická selská stavení jsou buď bourána a ustupují novému a nebo se díky totální neúdržbě sama řítí k zemi, v lepším případě viditelně a nezadržitelně chátrají.
Iniciace údržby obytných domů byla ze strany obce podpořena poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení obce, které však za období deseti let byly využity pouze pro patnáct domů a následně tento fond zanikl.
Památník padlých, který je umístěn v parku u obecního úřadu, je řádně udržován a byl opraven. Jeho okolí bylo v minulém období citlivě upraveno a působí velice důstojným dojmem. Vedle toho jsou na území obce dva sakrální křížky.
Obec měla zpracovaný územní plán, podle něhož probíhala nová výstavba v obci a vcelku tím pádem byla zachována požadovaná urbanistická struktura stávajícího osídlení. V roce 2012 byl přijat nový aktualizovaný územní plán včetně studií zástavby.
ad IV.) Akce k úpravě veřejného prostranství byly vždy zaměřeny převážně na údržbu a obnovu zeleně. Byly upraveny plochy kolem požární nádrže, řádně je pečováno o park u obecního úřadu a dále byla vybudována parková plocha kolem čistírny odpadních vod v jihovýchodní části obce. Upravena byla i plocha kolem jihozápadní čistírny a okolo komunikací či chodníků, na horní návsi a okolo obecního úřadu. Nejpalčivějším problém obce byly chodníky podél hlavní silnice, což je už minulostí, neboť jsou nové. V několika etapách se postupně pořizoval mobiliář v obci a v jejím okolí sloužící zejména pro rekreaci a turistiku.
ad V.) Akce na obnovu krajiny byly dle „Programu“ realizovány, nebo se jejich provádění uskutečňuje průběžně. Byla dokončena rekultivace prostoru Lomky, provedena výsadba zeleně a vybudováno zázemí hřiště.

Financování akcí z Programu obnovy venkova bylo převážně prováděno z rozpočtu obce, dále i ze státního rozpočtu (dotace na výstavbu inženýrských sítí) a od roku 2009 jsou přímo v rámci tohoto programu poskytovány dotace, jejichž struktura je uvedena v tabulce.

rok účel částka
2009 dotace na výměnu oken restaurace 50 000,00
2010 dotace na opravu chodníků
dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování komunikace v nové zástavbě
160 000,00
21.300,00
2011 dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování komunikace v nové zástavbě
dotace na opravu chodníků
15 000,00
120.000,00
2012 dotace na výstavbu veřejného osvětlení lokalitě 6RD 50 000,00
2013 dotace na vybudování nového chodníku sever 110 000,00
2014 Dotace na prodloužení chodníků sever a jih 130 000,00
60 000,00
celkem   656 300,00

Z výše uvedeného výčtu realizace Programu obnovy venkova obce Klenovice z roku 2008 je patrné, že ve většině případů byly cíle „Programu“ naplněny, proto je třeba tato pravidla pro následující období v plné míře aktualizovat.
K tomu je potřeba přičíst společ né projekty v rámci DSO Soběslavsko takto:
rok 2011 - bezdrátový rozhlas – dotace 356.916,-
rok 2012 - mobiliář I. etapa - dotace 78.235,-
rok 2013 - mobiliář II. etapa - dotace 67.246,-
Celkem tedy dalších 452.397,- Kč.


3. Program obnovy venkova na období 2015 – 2020

Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2015 – 2020 vychází a navazuje na „Program“ schválený zastupitelstvem obce v roce 2008. Jednotlivé akce jsou zahrnuty v následujících oblastech.

  3.1. Osvětové, kulturní a společenské akce
  3.1.1. vydávání místního zpravodaje „Klenovického měsíčníku“ jako významného zdroje informací pro občany
současný stav: měsíčník vydáván o roku 1993
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně měsíčně
výdaje: cca Kč 20.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.2. udržování místních tradic
současný stav: pouť včetně mše svaté, pálení čarodějnic, stavění máje, mikulášská nadílka
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 25.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.3 setkávání s občany
současný stav: setkání s důchodci, sousedský bál, rozsvícení stromku, pouťová zábava
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 30.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.4. práce s dětmi
současný stav: Dětský den a karneval, ukončení školního roku s pohárem a loučení s prázdninami, pouštění draků
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 30.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.5. Místní lidová knihovna
současný stav: provoz knihovny, doplňování knihovního fondu
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 100.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.6. kronika
současný stav: kronika vedená v ručně psané formě
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 15.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.7. kulturní a společenské akce
současný stav: zájezdy do divadla, vítání občánků, festival dechovky
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 50.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.8. sportovní činnost
současný stav: sportovní turnaje, pronájem sportovišť
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 30.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.9. hasiči
současný stav: místní SDH obnovil činnost, hasičská soutěž v požárním útoku
konečný stav: došlo ke zmobilizování členů SDH, aktivně se podařilo zapojit do činnosti místní občany
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 100.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje

  3.2. Zachování, obnova a údržba zástavby
  3.2.1. dbát na zachování, obnovu a údržbu současné zástavby
současný stav: až na pár nevratných výjimek vcelku uspokojivý
konečný stav: prosazovat v maximální míře urbanistickou čistotu staré zástavby
termín realizace: průběžně
výdaje: xxx
financování: xxx
  3.2.2. poskytování pomoci při obnově domů
současný stav: Fond rozvoje bydlení byl zrušen
konečný stav: získání nových prostředků do fondu
termín realizace: průběžně
výdaje: xxx
financování: xxx

  3.3. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
  3.3.1. péče o veřejná prostranství a zeleň
současný stav: údržba zeleně a parkových ploch
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 250.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.2. vodní nádrž umělá – rybník na návsi
současný stav: poškozené hráze, došlo k odbahnění, pořízen areátor
konečný stav: rekonstrukce hrází a udržování vody-provzdušňování
termín realizace: 2014, 2015-2020
výdaje: cca Kč 1,500.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.3. Místní lidová knihovna
současný stav: nové vyhovující prostory knihovny
konečný stav: proběhla rekonstrukce prostor knihovny včetně nového zařízení
termín realizace: 2008
výdaje: cca Kč 300.000,--
financování: vlastní zdroje
  3.3.4. místní restaurace
současný stav: došlo k zásadní rekonstrukci objektu a přístavbě sálu
konečný stav: výměna oken a dveří, zateplení pláště a půdy, výměna střešní krytiny, rekonstrukce vstupu, topení, podlah, stropů, osvětlení, sociálního zařízení, salonku-šatny, instalace vzduchotechniky
termín realizace: 2014
výdaje: cca Kč 400.000,-- v roce 2009 (okna a dveře); cca Kč 1,500.000,-- (další rekonstrukce a přístavba sálu)
financování: dotace z POV, ostatní dotace, vlastní zdroje
  3.3.5. místní restaurace – přístavba sálu restaurace
současný stav: kapacitně vyhovující prostory
konečný stav: vznikl nový multifunkční sál s vybavením a různým využitím
termín realizace: 2014
výdaje: cca Kč 2,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.6. odpadové hospodářství
současný stav: separační dvůr kapacitně rozšířený
konečný stav: rozšíření prostor dvora a zlepšování služeb
termín realizace: 2011
výdaje: cca Kč 250.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.7. sport
současný stav: v obci není žádné sportoviště
konečný stav: vybudování sportoviště – obec nezískala zpět do svého vlastnictví bývalé hřiště, tak na nové lokalitě bude multifunkční hřiště
termín realizace: 2015 – 2016
výdaje: cca Kč 1,500.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.8. obecní mobiliář
současný stav: autobusové zastávky, lavičky, odpadové koše, atp. – v dobrém stavu a pořizoval se po etapách nový okolo obce a na dětském hřišti
konečný stav: udržet současný stav
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 50.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.9. místní kaplička
současný stav: v dobrém stavu-má novou střechu
konečný stav: udržet současný stav
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 10.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.10. místní komunikace stávající
současný stav: díky pravidelné údržbě vcelku uspokojivý
konečný stav: nezhoršování stavu
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 500.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.11. komunikace v celé obci-souběžná, ke hřišti, střední, horní a severní
současný stav: zpevněné, ale nevyhovující
konečný stav: zásadní rekonstrukce komunikací
termín realizace: 2015-2020
výdaje: cca Kč 15,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.12. chodníky
současný stav: podél silnice I/3 nové a opravené chodníky
konečný stav: udržovat stávající a stavět nové
termín realizace: 2010 – 2014
výdaje: cca Kč 100.000,--ročně, 5,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.13. veřejný rozhlas
současný stav: bezdrátový po celé obci a osadě
konečný stav: pokrytí celého území obce včetně všech částí bezdrátovým rozhlasem
termín realizace: 2011
výdaje: cca Kč 350.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje

  3.4. Nová zástavba
  3.4.1. nové lokality
současný stav: neexistence nových lokalit k okamžité výstavbě rodinných domků
konečný stav: vytipování a zrealizování nových ploch pro výstavbu
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: cca Kč 10,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.4.2. komunikace v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování zpevněných místních komunikací
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: cca Kč 15.000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.4.3. vodovodní řad v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování vodovodního řadu
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: cca Kč 5.000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.4.4. kanalizační řad včetně ČOV v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování kanalizace včetně skupinových ČOV
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: cca Kč 10.000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.4.5. veřejné osvětlení a místní rozhlas v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování veřejného osvětlení a místního rozhlasu
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: cca Kč 4,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje

  3.5. Obnova a údržba krajiny
  3.5.1. rybník u viaduktu v lokalitě Výhony nebo přírodní koupaliště
současný stav: neexistuje
konečný stav: vybudování rybníku či koupalištěu
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: cca Kč 13,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.5.2. společná zařízení - remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro odvodnění
současný stav: neexistují
konečný stav: vybudování společných zařízení
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: dle financí SPÚ
financování: v rámci komplexní pozemkové úpravy
  3.5.3. zeleň ve volné krajině
současný stav: zeleň ve volné krajině je zastoupena v malém množství
konečný stav: údržba a obnova zeleně kolem polních cest
termín realizace: 2015 – 2020
výdaje: cca Kč 50.000,-- ročně
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.5.4. protipovodňové opatření na Ovčíně
současný stav: pouze provizorní z povodní 2013
konečný stav: vybudování protipovodňového opatření
termín realizace: 2015 – 2016
výdaje: cca Kč 7,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje4. Závěr

Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2015 – 2020 je vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Tento Program obnovy venkova je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je hlavní podmínkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních i státních zdrojů a v neposlední řadě i z programů fondů Evropské unie.
Tento „Program“ není dokumentem uzavřeným. Může být průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností obce Klenovice. Veškeré změny v tomto programu budou projednány v zastupitelstvu obce Klenovice.
Program obnovy venkova obce Klenovice na období 2015 – 2020 nahrazuje původní Program obnovy venkova obce Klenovice z roku 1999, resp. aktualizovaný z roku 2008.


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek