KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Příloha k 31. 12. 2012

Hospodaření obce Klenovice v roce 2012

Příloha k 31. 12. 2012 (v Kč)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel Českých účetních standardů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 708 a Metodických pokynů Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky:
1) Účetní a finanční výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení jsou zpracovávány v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb.
2) Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
3) Časově se nerozlišují nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku, pravidelně se opakující platby a vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci. Vždy je časově rozlišována spotřeba vody a elektrické energie, nájemné a dotace a transfery poskytnuté na více období.
4) Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek v souladu s Českým účetním standardem 708. O odpisech se účtuje měsíčně, hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení je stanovena ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku.
5) Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, vlastními náklady nebo reálnou hodnotou v souladu se zákonem o účetnictví.
6) O zásobách se účtuje způsobem B.
7) O zboží se účtuje v případech, kdy tento druh zásob je pořizován za účelem jeho dalšího prodeje.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo   Podr. ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky účet Běžné Minulé
P.I.   Majetek účetní jednotky   441 394,47 396 175,57
  1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 17 378,29 17 378,29
  2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 424 016,18 378 797,28
  3. Ostatní majetek 903    
P.II.   Vyřazené pohledávky a závazky   9 503,03 6 690,00
  1. Vyřazené pohledávky 911 9 503,03 6 690,00
  2. Vyřazené závazky 912    
P.III.   Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou      
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
  4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
  5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925    
  6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926    
P.IV.   Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva   121 274,01 2 881,80
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931    
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932    
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933    
  4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934    
  5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939    
  6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941    
  7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942    
  8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943    
  9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944    
  10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945    
  11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947    
  12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948    
  13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949    
  14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 121 274,01 2 881,80
P.V.   Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku      
  1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961    
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962    
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963    
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964    
  5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965    
  6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966    
  7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967    
  8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968    
P.VI.   Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva      
  1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971    
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972    
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973    
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974    
  5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975    
  6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976    
  7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978    
  8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudn 979    
  9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981    
  10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982    
  11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983    
  12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984    
  13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985    
  14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986    
P.VII.   Vyrovnávací účty   572 171,51 405 747,37
  1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 572 171,51 405 747,37

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 11 116,00 11 116,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 10 138,00 10 138,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 10 536,00 11 876,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K datu sestavení závěrky nebyly do katastru nemovitostí zapsány prodeje následujících 8 pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi (obec Klenovice byla prodávající):
1) 1 id.polovina parc.č. 413 o výměře 139 m2, účetní hodnota: 193,91 Kč, prodejní cena: 6.950,00 Kč, návrh na vklad do KN 7.12.2012;
2) parc.č. 405/3 o výměře 61 m2, účetní hodnota: 1.525,00 Kč, prodejní cena: 6.100,00 Kč, návrh na vklad do KN 7.12.2012;
3) parc.č. 2419/8 o výměře 49 m2 oddělená GP z pozemku parc.č. 2419/1 , účetní hodnota: 98,98 Kč, prodejní cena: 4.900,00 Kč, návrh na vklad do KN 7.12.2012;
4) 1 id.polovina parc.č. 382 o výměře 46 m2, účetní hodnota: 128,34 Kč, prodejní cena: 4.600,00 Kč, návrh na vklad do KN 7.12.2012;
5) parc.č. 3427 o výměře 176 m2, účetní hodnota: 959,62 Kč, prodejní cena: 17.600,00 Kč, návrh na vklad do KN 13.12.2012;
6) parc.č. 2473/2 o výměře 16 m2, účetní hodnota: 60,32 Kč, prodejní cena: 1.600,00 Kč, návrh na vklad do KN 13.12.2012;
7) parc.č. 2415/3 o výměře 113 m2, účetní hodnota: 2.825,00 Kč, prodejní cena: 11.300,00 Kč, návrh na vklad do KN 13.12.2012;
8) parc.č. 74/13 o výměře 13 m2 oddělená GP z pozemku parc.č. 74/1, účetní hodnota: 54,34 Kč, prodejní cena: 1.300,00 Kč, návrh na vklad do KN 27.12.2012.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.


B.

Číslo   Synt. ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky účet Běžné Minulé
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364    
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364    
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364    
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364    


C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 60 000,00  
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 84 210,46  


D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
  Není relevantní.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě
  Není relevantní.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
  Není relevantní.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
  Není relevantní.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1,00 Účetní jednotka má ve své evidenci 1 věc, která byla oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
Seznam tohoto majetku:
1) pomník památce padlých

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
  Účetní jednotka nevlastní nebo jí nepřísluší hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem.

D.7. Výše ocenění lesních porostů
   

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
  Účetní jednotka nevlastní nebo jí nepřísluší hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem.


E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka
A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování tohoto majetku. 7 000,00
A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pouze jeden majetek (územní plán) - oceněno pořizovací cenou. 1 512 532,00
A.II.4. Samostatné věci movité jsou oceněny pořizovací cenou kromě části bezdrátového rozhlasu v hodnotě 356.916,-- Kč, který byl pořízen Svazkem obcí Soběslavsko v rámci dotačního titulu a poté předán obci. 744 451,00
A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování tohoto majetku. 3 000,00


E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka
A.I.2. Spotřeba energie - uvedená část těchto nákladů je časově rozlišená spotřeba energií (elektrická energie a vodné). O časovém rozlišení je dle Vnitřní směrnice účtováno v okamžiku uhrazení zálohy na spotřebu energií. V případě vodného spotřebovávaného na obecním úřadě není hrazena záloha, proto je pomocí dohadného účtu časově rozlišována poměrná část dle posledního vyúčtování vodného. 74 733,00
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb - uvedená část těchto výnosů je časově rozlišená spotřeba vody, která je přeúčtovávaná nájemci místní restaurace, jejíž vlastníkem je obec Klenovice. Účetní jednotka má uzavřenou smlouvu na odběr vody v tomto zařízení, hradí tudíž zálohy a současně je ve stejné periodicitě a výši inkasuje od nájemce. 950,00


E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
  V souladu s § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní jednotka Přehled o peněžních tocích nesestavuje.  


E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
  V souladu s § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictvím v platném znění, účetní jednotka Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.  


F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

  Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Číslo Název Položka Běžné účetní období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.    
G.2. Tvorba fondu    
1. Přebytky hospodaření z minulých let    
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce    
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů    
4. Ostatní tvorba fondu    
G.III. Čerpání fondu    
G.IV. Konečný stav fondu    


G. Stavby

    Účetní období
Číslo   Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto  
G. Stavby 28 407 930,68 5 690 435,00 22 717 495,68 21 573 984,08
G.1. Bytové domy a bytové jednotky        
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 1 673 978,30 376 176,00 1 297 802,30 1 323 242,30
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky        
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 13 951 324,45 2 850 347,00 11 100 977,45 11 151 909,45
G.5. Jiné inženýrské sítě 11 959 163,83 2 321 495,00 9 637 668,83 8 581 320,83
G.6. Ostatní stavby 823 464,10 142 417,00 681 047,10 517 511,50


H. Pozemky

    Účetní období
Číslo   Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto  
H. Pozemky 6 955 148,00   6 955 148,00 4 935 431,86
H.1. Stavební pozemky 30 909,60   30 909,60 30 909,60
H.2. Lesní pozemky 164 709,04   164 709,04 164 709,04
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3 392 786,07   3 392 786,07 1 943 401,37
H.4. Zastavěná plocha 1 879 178,04   1 879 178,04 1 722 931,62
H.5. Ostatní pozemky 1 487 565,25   1 487 565,25 1 073 480,23


I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou    
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64    
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou    


J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou    
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64    
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou    


K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 2 967 500,00  
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64    
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 2 967 500,00  


V Klenovicích 16. 1. 2013

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek