KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Příloha k 31. 12. 2014

Hospodaření obce Klenovice v roce 2014

Příloha k 31. 12. 2014 (v Kč)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení pouze ve smyslu novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. a českých účetních standardů. Způsoby oceňování jsou shodné jako v minulém účetním období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických pokynů Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky:
1) Účetní a finanční výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
2) Součástí ocenění dlouhodobého majetku jsou i úroky z úvěrů a půjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku či jeho technické zhodnocení, a to pouze úroky účtované do data uvedení dlouhodobého majetku do užívání či do okamžiku uvedení technického zhodnocení dlouhodobého majetku do stavu způsobilého k užívání. Dále jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku i výdaje související se zajištěním financování a administrací přijatých transferů podle českého účetního standardu č. 703 a žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností.
3) Účetní jednotka zahrnuje do ocenění vlastními náklady dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní jednotky pouze přímé náklady, nepřímé náklady se nezahrnují.
4) Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, který má pořizovací cenu vyšší než 40.000,- Kč.
5) Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek v souladu s českým účetním standardem č. 708. O odpisech se účtuje měsíčně.
6) O zásobách se účtuje způsobem A.
7) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu vyhláškou č. 410/2009 Sb., které jsou účtovány průběžně během účetního období. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
8) Časově se nerozlišují nevýznamné částky v hodnotě do 20.000,- Kč za položku, pravidelně se opakující platby a vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci. Vždy je časově rozlišována spotřeba energií, nájemné a dotace a transfery poskytnuté na více období.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo   Podr. ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky účet Běžné Minulé
P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky   650 235,11 454 418,56
  1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 24 210,01 17 378,29
  2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 626 025,10 437 040,27
  3. Ostatní majetek 903    
P.II.   Vyřazené pohledávky a závazky   14 227,00 15 390,03
  1. Vyřazené pohledávky 911 14 227,00 15 390,03
  2. Vyřazené závazky 912    
P.III.   Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou      
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
  4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
  5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925    
  6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926    
P.IV.   Další podmíněné pohledávky   3 570 221,00  
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931    
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932    
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933    
  4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934    
  5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939    
  6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941    
  7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 3 570 221,00  
  8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943    
  9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944    
  10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945    
  11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947    
  12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948    
P.VI.   Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku      
  1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961    
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962    
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963    
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964    
  5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965    
  6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966    
  7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967    
  8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968    
P.VII.   Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva      
  1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971    
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972    
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973    
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974    
  5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975    
  6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976    
  7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978    
  8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979    
  9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981    
  10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982    
  11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983    
  12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984    
  13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985    
  14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986    
P.VIII.   Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a Vyrovnávací účty   146 246,46 111 932,80
  1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991    
  2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 146 246,46 111 932,80
  3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993    
  4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994    
  5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4 380 929,57 581 741,39

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 12 427,00 11 951,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 11 131,00 10 496,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů    

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Neexistují žádné převody vlastnictví podané návrhem na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyly do katastru zapsány.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.


B.

Číslo   Synt. ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky účet Běžné Minulé
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364    
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364    
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364    
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364    


C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3 462 219,62 110 000,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 135 792,98 122 463,12


D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1,00 Účetní jednotka má ve své evidenci 1 věc, která byla oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
Seznam tohoto majetku:
1) pomník památce padlých

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
   

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
   

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
   

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
   

D.6. Průměrna výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
   

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
   


E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka
A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování tohoto majetku. 7 000,00
A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pouze jeden majetek (územní plán) - oceněno pořizovací cenou. 1 512 532,00
A.II.4. Samostatné věci movité jsou oceněny pořizovací cenou kromě části bezdrátového rozhlasu v hodnotě 356.916,- Kč, který byl pořízen Svazkem obcí Soběslavsko v rámci dotačního titulu a poté předán obci. 1 046 691,00
A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování tohoto majetku. 3 000,00
B.II.31. Na účtu "Dohadné účty aktivní" jsou následující položky:
3,332.219,62 Kč: dohadné účtování k dotaci z ROP k datu zařazení majetku do užívání - rekonstrukce MK 381/4; podána závěrečná monitorovací zpráva, dotace k rozvahovému dni nepřidělena
2.820,- Kč: záloha na vodné přijímaná od nájemce restaurace
3 335 039,62


E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka
A.I.2. Spotřeba energie - uvedená část těchto nákladů je časově rozlišená spotřeba energií (elektrická energie a vodné). O časovém rozlišení je dle vnitřní směrnice účtováno v okamžiku uhrazení zálohy na spotřebu energií. V případě vodného spotřebovávaného na obecním úřadě není hrazena záloha, proto je pomocí dohadného účtu časově rozlišována poměrná část dle posledního vyúčtování vodného. 83 607,00
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb - uvedená část těchto výnosů je časově rozlišená spotřeba vody, která je přeúčtovávaná nájemci místní restaurace, jejíž vlastníkem je obec Klenovice. Účetní jednotka má uzavřenou smlouvu na odběr vody v tomto zařízení, hradí tudíž zálohy a současně je ve stejné periodicitě a výši inkasuje od nájemce. 2 820,00


E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
  V souladu s § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní jednotka přehled o peněžních tocích nesestavuje.  


E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
  V souladu s § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní jednotka přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.  


F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

  Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Číslo Název Položka Běžné účetní období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.    
G.2. Tvorba fondu    
1. Přebytky hospodaření z minulých let    
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce    
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů    
4. Ostatní tvorba fondu    
G.III. Čerpání fondu    
G.IV. Konečný stav fondu    


G. Stavby

    Účetní období
Číslo   Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto  
G. Stavby 35 027 886,04 6 929 591,00 28 098 295,04 22 444 456,70
G.1. Bytové domy a bytové jednotky        
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 2 799 486,64 437 613,00 2 361 873,64 1 272 362,30
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky        
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 19 392 790,47 3 503 472,00 15 889 318,47 11 062 251,47
G.5. Jiné inženýrské sítě 11 959 163,83 2 808 167,00 9 150 996,83 9 394 332,83
G.6. Ostatní stavby 876 445,10 180 339,00 696 106,10 715 510,10


H. Pozemky

    Účetní období
Číslo   Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto  
H. Pozemky 4 515 288,85   4 515 288,85 5 198 330,90
H.1. Stavební pozemky 31 078,41   31 078,41 30 909,60
H.2. Lesní pozemky 164 709,04   164 709,04 164 709,04
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1 190 107,80   1 190 107,80 1 994 382,23
H.4. Zastavěná plocha 2 149 987,90   2 149 987,90 2 123 128,77
H.5. Ostatní pozemky 979 405,70   979 405,70 885 201,26


I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou    
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64    
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou    


J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 369 179,93 984 790,99
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 369 179,93 984 790,99
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou    


K. Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatnímL. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru


  Specifikace mzdových nákůad - Územní samosprávné celky, svazky obcí
N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

    1. 2. 3. 4. 5. 6.
    Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů Podíl mzdových nákladů
      na jednoho pracovníka na jednoho pracovníka
      (přepočtený stav) v pracovním (přepočtený stav) mimo pracovní
Číslo     a služebním poměru a služební poměr
položky Název položky Běžné úč.obd. Minulé úč.obd. Běžné úč.obd. Minulé úč.obd. Běžné úč.obd. Minulé úč.obd.
N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 384 335,00   246 368,59      
N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)            
N.II.3. Ostatní osobní výdaje 193 466,00   1 218,61   152 325,84  
N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů            
N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 533 592,00       76 227,43  
N.II.6. Odstupné            
N.II.7. Odchodné            
N.II.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené            
N.II.9. Mzdové náhrady            
N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci            


V Klenovicích 20. 1. 2015

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek