KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Příloha k 31. 3. 2022

Hospodaření obce Klenovice v roce 2022

Příloha k 31. 3. 2022 (v Kč)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení pouze ve smyslu novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. a českých účetních standardů. Způsoby oceňování jsou shodné jako v minulém účetním období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických pokynů Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky:
1) Účetní a finanční výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
2) Součástí ocenění dlouhodobého majetku jsou i úroky z úvěrů a půjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku či jeho technické zhodnocení, a to pouze úroky účtované do data uvedení dlouhodobého majetku do užívání či do okamžiku uvedení technického zhodnocení dlouhodobého majetku do stavu způsobilého k užívání. Dále jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku i výdaje související se zajištěním financování a administrací přijatých transferů podle českého účetního standardu č. 703 a žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností.
3) Účetní jednotka zahrnuje do ocenění vlastními náklady dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní jednotky pouze přímé náklady, nepřímé náklady se nezahrnují.
4) Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, který má pořizovací cenu vyšší než 40.000,- Kč.
5) Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek v souladu s českým účetním standardem č. 708. O odpisech se účtuje měsíčně.
6) O zásobách se účtuje způsobem A.
7) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu vyhláškou č. 410/2009 Sb., které jsou účtovány průběžně během účetního období. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
8) Časově se nerozlišují nevýznamné částky v hodnotě do 20.000,- Kč za položku, pravidelně se opakující platby a vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci. Vždy je časově rozlišována spotřeba energií, nájemné a dotace a transfery poskytnuté na více období.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo   Podr. ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky účet Běžné Minulé
P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky   802 654,36 806 758,36
  1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 23 489,50 23 489,50
  2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 779 164,86 779 164,86
  3. Vyřazené pohledávky 905   4 104,00
  4. Vyřazené závazky 906    
  5. Ostatní majetek 909    
P.II.   Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů      
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
  2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
  4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
  5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
  6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
P.III.   Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou      
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
  4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
  5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925    
  6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926    
P.IV.   Další podmíněné pohledávky      
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931    
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932    
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933    
  4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934    
  5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939    
  6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941    
  7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942    
  8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943    
  9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944    
  10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945    
  11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947    
  12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948    
P.V.   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      
  1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951    
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952    
  3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953    
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954    
  5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955    
  6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956    
P.VI.   Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku      
  1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961    
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962    
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963    
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964    
  5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965    
  6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966    
  7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967    
  8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968    
P.VII.   Další podmíněné závazky      
  1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971    
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972    
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973    
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974    
  5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978    
  6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979    
  7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981    
  8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982    
  9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983    
  10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984    
  11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985    
  12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986    
P.VIII.   Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty   145 430,56 145 430,56
  1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991    
  2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 145 430,56 145 430,56
  3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993    
  4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994    
  5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 948 084,92 952 188,92

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána ve veřejném rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, z nichž by vyplývaly jakékoliv důsledky a ekonomické dopady.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6
Neexistují žádné převody vlastnictví podané návrhem na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyly do katastru zapsány.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
0,00     Ve sledovaném období nebylo prováděno vzájemné zúčtování, které by bylo informačně významné.


C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   5 276 452,81
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 97 826,55 377 334,57


D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1,00 Účetní jednotka má ve své evidenci 1 věc, která byla oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
Seznam tohoto majetku:
1) pomník památce padlých

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
   

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
   

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
   

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
   

D.6. Průměrna výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
   

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
   


E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka
A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování tohoto majetku. 7 000,00
A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování tohoto majetku. 3 000,00


E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka
A.I.2. Spotřeba energie - uvedená část těchto nákladů je časově rozlišená spotřeba energií (elektrická energie a vodné). O časovém rozlišení je dle vnitřní směrnice účtováno v okamžiku uhrazení zálohy na spotřebu energií. V případě vodného spotřebovávaného na obecním úřadě a multifunkčním hřišti není hrazena záloha, proto je pomocí dohadného účtu časově rozlišována poměrná část dle posledního vyúčtování vodného. 134 612,00
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb - uvedená část těchto výnosů je časově rozlišená spotřeba vody, která je přeúčtovávaná nájemci místní restaurace, jejíž vlastníkem je obec Klenovice. Účetní jednotka má uzavřenou smlouvu na odběr vody v tomto zařízení, hradí tudíž zálohy a současně je ve stejné periodicitě a výši inkasuje od nájemce. 4 230,00


E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka


E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka


F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

  Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo Název Položka Běžné účetní období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.    
G.2. Tvorba fondu    
1. Přebytky hospodaření z minulých let    
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce    
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů    
4. Ostatní tvorba fondu    
G.III. Čerpání fondu    
G.IV. Konečný stav fondu    


G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

    Účetní období
Číslo   Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto  
G. Stavby 77 949 096,85 15 120 053,00 62 829 043,85 62 532 482,54
G.1. Bytové domy a bytové jednotky        
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 5 424 327,64 884 490,00 4 539 837,64 4 555 668,64
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky        
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 31 675 829,07 7 513 949,00 24 161 880,07 24 333 933,07
G.5. Jiné inženýrské sítě 21 284 166,37 4 926 326,00 16 357 840,37 15 770 546,06
G.6. Ostatní stavby 19 564 773,77 1 795 288,00 17 769 485,77 17 872 334,77


H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

    Účetní období
Číslo   Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto  
H. Pozemky 4 850 805,42   4 850 805,42 4 850 805,42
H.1. Stavební pozemky 33 844,15   33 844,15 33 844,15
H.2. Lesní pozemky 164 709,04   164 709,04 164 709,04
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1 166 923,47   1 166 923,47 1 166 923,47
H.4. Zastavěná plocha 2 468 174,48   2 468 174,48 2 468 174,48
H.5. Ostatní pozemky 1 017 154,28   1 017 154,28 1 017 154,28


I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou    
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64    
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou    


J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo   ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky Běžné Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou    
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64    
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou    
V Klenovicích 4. 4. 2022

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek