KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2007 -> Návrh rozpočtu na rok 2007

Rozpočet na rok 2007

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2007
PŘÍJMY
  pol. název     příjmy
celkem
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti     764 100,00
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ     106 500,00
  1113 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů     43 400,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob     907 800,00
  1211 Daň z přidané hodnoty     1 381 900,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů     900 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu     280 240,00
  1341 Poplatek ze psů     5 100,00
  1342 Poplatek za lázeň. nebo rekr. pobyt     4 500,00
  1361 Správní poplatky     1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí     220 000,00
  2460 Splátky půjč. prostř. od obyvatel.     77 173,00
  4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci SDV     11 561,00
§   název nedaňové
příjmy
kapitálové
příjmy
příjmy
celkem
1012   Podnikání a restruk. v zemědělství 5 300,00   5 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 120 300,00   120 300,00
3611   Podpora individ. bytové výstavby 6 926,00   6 926,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 300,00   300,00
3726   Využív. a znešk.ostat. odpadů 20 000,00   20 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00   15 000,00
6171   Činnost místní správy 12 600,00   12 600,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 6 000,00   6 000,00
PŘÍJMY CELKEM     4 949 700,00

VÝDAJE
§   název běžné
výdaje
kapitálové
výdaje
výdaje
celkem
1014   Zvláštní veterinární péče 15 000,00   15 000,00
1031   Pěstební činnost 20 000,00   20 000,00
1032   Podpora ostat. produkčních čin. 25 000,00   25 000,00
2212   Silnice 375 000,00   375 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00   100,00
2310   Pitná voda 10 000,00   10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 204 100,00 400 000,00 604 100,00
2339   Záležit. vodních toků a vod. děl 3 000,00   3 000,00
3111   Předškolní zařízení 35 000,00   35 000,00
3113   Základní školy 270 000,00   270 000,00
3314   Činnosti knihovnické 64 700,00   64 700,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 4 800,00   4 800,00
3341   Rozhlas a televize 4 000,00   4 000,00
3349   Ostat. záležit. sděl. prostředků 4 200,00   4 200,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 55 000,00   55 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00   23 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 7 000,00   7 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 28 000,00   28 000,00
3613   Nebytové hospodářství 20 000,00   20 000,00
3631   Veřejné osvětlení 140 000,00   140 000,00
3636   Územní rozvoj 100 000,00 560 000,00 660 000,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 4 000,00   4 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00   190 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 116 300,00 115 000,00 231 300,00
3724   Využív. a znešk.nebezpeč.odpadů 4 000,00   4 000,00
3726   Využív. a znešk.ostat. odpadů 60 000,00   60 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 18 000,00   18 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 000,00   124 000,00
4349   Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv. 17 000,00   17 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 67 000,00 345 000,00 412 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 406 600,00   406 600,00
6171   Činnost místní správy 622 200,00 120 000,00 742 200,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 16 000,00   16 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 14 000,00   14 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 23 000,00   23 000,00
VÝDAJE CELKEM 3 132 000,00 1 498 000,00 4 630 000,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 319 700,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název financování
celkem
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -83 700,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -236 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -319 700,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14.12.2006 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2007 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 29.11.2006


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu


vyvěšeno: 29.11.2006
sejmuto: 16.12.2006


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek