KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2007 -> Rozpočet na rok 2007 po 11. rozpočtové změně

Rozpočet na rok 2007

Rozpočet na rok 2007 po 11. rozpočtové změně
PŘÍJMY
  pol. název     příjmy
celkem
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti     792 400,00
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ     149 200,00
  1113 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů     49 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob     922 200,00
  1122 Daň z příjmů práv. osob za obce     92 160,00
  1211 Daň z přidané hodnoty     1 413 700,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů     1 400 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu     280 240,00
  1341 Poplatek ze psů     5 600,00
  1342 Poplatek za lázeň. nebo rekr. pobyt     4 500,00
  1361 Správní poplatky     1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí     184 000,00
  2460 Splátky půjč. prostř. od obyvatel.     77 173,00
  4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci SDV     11 561,00
  4122 Investiční přijaté transfery od krajů     340,00
  4122 Investiční přijaté transfery od krajů     120 000,00
§   název nedaňové
příjmy
kapitálové
příjmy
příjmy
celkem
1012   Podnikání a restruk. v zemědělství 5 300,00   5 300,00
1032   Podpora ostat. produkčních čin. 36 100,00   36 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 130 300,00   130 300,00
3611   Podpora individ. bytové výstavby 6 926,00   6 926,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
3631   Veřejné osvětlení 8 500,00   8 500,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 300,00   300,00
3726   Využív. a znešk.ostat. odpadů 20 000,00   20 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00   15 000,00
3771   Protiradonová opatření 1 000,00   1 000,00
6171   Činnost místní správy 14 600,00   14 600,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 15 000,00   15 000,00
PŘÍJMY CELKEM     5 816 200,00

VÝDAJE
§   název běžné
výdaje
kapitálové
výdaje
výdaje
celkem
1014   Zvláštní veterinární péče 16 000,00   16 000,00
1031   Pěstební činnost 20 000,00   20 000,00
1032   Podpora ostat. produkčních čin. 25 000,00   25 000,00
2212   Silnice 355 400,00 132 900,00 488 300,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00   100,00
2310   Pitná voda 10 000,00 4 000,00 14 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 204 100,00 104 000,00 308 100,00
2339   Záležit. vodních toků a vod. děl 2 000,00   2 000,00
3111   Předškolní zařízení 35 000,00   35 000,00
3113   Základní školy 290 000,00   290 000,00
3314   Činnosti knihovnické 64 700,00   64 700,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 4 800,00   4 800,00
3326   Poř.,zach, a obn.hodnot kult.pověd. 10 000,00   10 000,00
3341   Rozhlas a televize 4 000,00   4 000,00
3349   Ostat. záležit. sděl. prostředků 4 700,00   4 700,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 65 000,00   65 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00   23 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 7 000,00   7 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 32 000,00   32 000,00
3611   Podpora individ. bytové výstavby 80 000,00   80 000,00
3613   Nebytové hospodářství 188 400,00   188 400,00
3631   Veřejné osvětlení 179 000,00   179 000,00
3636   Územní rozvoj 100 000,00   100 000,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 4 100,00   4 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00   190 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 116 300,00 50 000,00 166 300,00
3724   Využív. a znešk.nebezpeč.odpadů 7 500,00   7 500,00
3726   Využív. a znešk.ostat. odpadů 56 500,00   56 500,00
3727   Prevence vzniku odpadů 20 200,00   20 200,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 000,00   124 000,00
3771   Protiradonová opatření 1 000,00   1 000,00
4349   Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv. 17 000,00   17 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 87 000,00 385 000,00 472 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 410 100,00   410 100,00
6171   Činnost místní správy 738 100,00 180 000,00 918 100,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 16 000,00   16 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 300,00   20 300,00
6399   Ostatní finanční operace 92 160,00   92 160,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 23 000,00   23 000,00
VÝDAJE CELKEM 3 643 460,00 855 900,00 4 499 360,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 1 316 840,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název financování
celkem
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -1 080 840,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -236 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 316 840,00

V Klenovicích 30.11.2007

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ivana Fitlová, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek