KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2008 -> Rozpočet na rok 2008 po 4. rozpočtové změně

Rozpočet na rok 2008

Rozpočet na rok 2008 po 4. rozpočtové změně
PŘÍJMY
  pol. název     příjmy
celkem
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti     773 000,00
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ     153 100,00
  1113 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů     57 400,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob     1 115 500,00
  1211 Daň z přidané hodnoty     1 813 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů     1 250 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu     268 600,00
  1341 Poplatek ze psů     5 500,00
  1342 Poplatek za lázeň. nebo rekr. pobyt     2 000,00
  1361 Správní poplatky     1 500,00
  1511 Daň z nemovitostí     220 000,00
  2460 Splátky půjč. prostř. od obyvatel.     117 300,00
  4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci SDV     12 500,00
  4122 Neinv. přijaté transfery od krajů     100 000,00
§   název nedaňové
příjmy
kapitálové
příjmy
příjmy
celkem
1012   Podnikání a restruk. v zemědělství 5 300,00   5 300,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 600,00   600,00
2310   Pitná voda 41 000,00   41 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 137 700,00   137 700,00
3611   Podpora individ. bytové výstavby 6 000,00   6 000,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
3636   Územní rozvoj   37 000,00 37 000,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 7 600,00   7 600,00
3726   Využív.a zneškodň. ostat. odpadů 15 000,00   15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00   15 000,00
3771   Protiradonová opatření 500,00   500,00
6171   Činnost místní správy 14 500,00   14 500,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 39 000,00   39 000,00
PŘÍJMY CELKEM     6 269 100,00

VÝDAJE
§   název běžné
výdaje
kapitálové
výdaje
výdaje
celkem
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00   20 000,00
1019   Ost. zeměděl. a potrav. čin. a rozvoj 5 000,00   5 000,00
1031   Pěstební činnost 20 000,00   20 000,00
1032   Podpora ostat. produkčních čin. 25 000,00   25 000,00
2212   Silnice 377 000,00 3 866 500,00 4 243 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 42 500,00   42 500,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00   100,00
2310   Pitná voda 10 000,00   10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 181 100,00 100 000,00 281 100,00
2339   Záležit. vodních toků a vod. děl 3 000,00   3 000,00
3111   Předškolní zařízení 35 000,00   35 000,00
3113   Základní školy 370 000,00   370 000,00
3314   Činnosti knihovnické 70 000,00   70 000,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 5 900,00   5 900,00
3326   Poř.,zach, a obn.hodnot kult.pověd. 15 000,00   15 000,00
3341   Rozhlas a televize 4 000,00   4 000,00
3349   Ostat. záležit. sděl. prostředků 4 700,00   4 700,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 222 000,00   222 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00   23 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 8 000,00   8 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 48 000,00   48 000,00
3613   Nebytové hospodářství 83 000,00   83 000,00
3631   Veřejné osvětlení 180 000,00   180 000,00
3636   Územní rozvoj 102 900,00   102 900,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 4 500,00   4 500,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00   170 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 126 600,00   126 600,00
3724   Využív. a znešk.nebezpeč.odpadů 10 000,00   10 000,00
3726   Využív. a znešk.ostat. odpadů 60 000,00   60 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 23 000,00   23 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00   1 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 109 000,00   109 000,00
3771   Protiradonová opatření 500,00   500,00
4349   Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv. 24 000,00   24 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 88 000,00   88 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 496 000,00   496 000,00
6171   Činnost místní správy 1 414 000,00   1 414 000,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 12 000,00   12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00   16 000,00
VÝDAJE CELKEM 4 409 800,00 3 966 500,00 8 376 300,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 107 200,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název financování
celkem
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 107 200,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 107 200,00


V Klenovicích 25.8.2008

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek