KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2008 -> Schválený rozpočet na rok 2008

Rozpočet na rok 2008

Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2008
PŘÍJMY
  pol. název     příjmy
celkem
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti     773 000,00
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ     153 100,00
  1113 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů     37 400,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob     1 115 500,00
  1211 Daň z přidané hodnoty     1 813 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů     1 500 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu     268 600,00
  1341 Poplatek ze psů     5 500,00
  1342 Poplatek za lázeň. nebo rekr. pobyt     2 000,00
  1361 Správní poplatky     1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí     220 000,00
  2460 Splátky půjč. prostř. od obyvatel.     117 300,00
  4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci SDV     12 500,00
§   název nedaňové
příjmy
kapitálové
příjmy
příjmy
celkem
1012   Podnikání a restruk. v zemědělství 5 300,00   5 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 137 700,00   137 700,00
3611   Podpora individ. bytové výstavby 6 000,00   6 000,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 300,00   300,00
3726   Využív.a zneškodň. ostat. odpadů 15 000,00   15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00   15 000,00
6171   Činnost místní správy 12 600,00   12 600,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 14 000,00   14 000,00
PŘÍJMY CELKEM     6 285 300,00

VÝDAJE
§   název běžné
výdaje
kapitálové
výdaje
výdaje
celkem
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00   20 000,00
1019   Ost. zeměděl. a potrav. čin. a rozvoj 2 000,00   2 000,00
1031   Pěstební činnost 20 000,00   20 000,00
1032   Podpora ostat. produkčních čin. 25 000,00   25 000,00
2212   Silnice 377 000,00 4 200 000,00 4 577 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00   100,00
2310   Pitná voda 10 000,00   10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 181 100,00 100 000,00 281 100,00
2339   Záležit. vodních toků a vod. děl 3 000,00   3 000,00
3111   Předškolní zařízení 35 000,00   35 000,00
3113   Základní školy 320 000,00   320 000,00
3314   Činnosti knihovnické 70 000,00   70 000,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 4 800,00   4 800,00
3326   Poř.,zach, a obn.hodnot kult.pověd. 15 000,00   15 000,00
3341   Rozhlas a televize 4 000,00   4 000,00
3349   Ostat. záležit. sděl. prostředků 4 700,00   4 700,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 62 000,00   62 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00   23 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 8 000,00   8 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 36 000,00   36 000,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
3631   Veřejné osvětlení 180 000,00   180 000,00
3636   Územní rozvoj 100 000,00   100 000,00
3639   Komun. služby a územní rozvoj, j.n. 4 500,00   4 500,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00   170 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 121 600,00 55 000,00 176 600,00
3724   Využív. a znešk.nebezpeč.odpadů 10 000,00   10 000,00
3726   Využív. a znešk.ostat. odpadů 60 000,00   60 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 23 000,00   23 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 94 000,00   94 000,00
4349   Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv. 24 000,00   24 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 12 000,00   12 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 455 000,00   455 000,00
6171   Činnost místní správy 1 094 000,00   1 094 000,00
6310   Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 12 000,00   12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00   16 000,00
VÝDAJE CELKEM 3 697 800,00 4 355 000,00 8 052 800,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 767 500,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název financování
celkem
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 767 500,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 767 500,00

Rozpočet obce Klenovice byl vyvěšen na úřední desce 26.11.2007 a schválen usnesením zastupitelstva obce Klenovice dne 14.12.2007 usnesením číslo 84/7/2007.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ivana Fitlová, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek