KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> Rozpočet na rok 2009 po 5. rozpočtové změně

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2009 po 5. rozpočtové změně
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 922 200,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 154 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 68 300,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 800,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 938 200,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 659 400,00
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 297 100,00
  1341 Poplatek ze psů 5 500,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 220 000,00
  2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 113 800,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 18 500,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 13 500,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 145 000,00
3611   Podpora individuální bytové výstavby 2 100,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00
3636   Územní rozvoj 11 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 5 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 4 500,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00
6171   Činnost místní správy 12 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 33 500,00
PŘÍJMY CELKEM 7 020 900,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 20 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 5 241 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 300 900,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 3 000,00
3111   Předškolní zařízení 160 000,00
3113   Základní školy 390 000,00
3314   Činnosti knihovnické 358 200,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 16 300,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 25 000,00
3341   Rozhlas a televize 12 300,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 700,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 136 200,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 11 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 54 000,00
3613   Nebytové hospodářství 447 000,00
3631   Veřejné osvětlení 210 000,00
3636   Územní rozvoj 835 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 5 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 240 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 244 800,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 23 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 114 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 53 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 493 000,00
6117   Volby do Evropského parlamentu 18 500,00
6171   Činnost místní správy 715 500,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 7 000,00
VÝDAJE CELKEM 10 308 500,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -3 287 600,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3 687 600,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -400 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 287 600,00


V Klenovicích 19.6.2009

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek