KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> Rozpočet na rok 2009 po 10. rozpočtové změně

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2009 po 10. rozpočtové změně
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 758 000,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 49 300,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 73 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 883 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 793 900,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 569 400,00
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 307 100,00
  1341 Poplatek ze psů 5 500,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 31 200,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 220 000,00
  2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 113 800,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 18 500,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 13 500,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
2310   Pitná voda 34 200,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 152 000,00
3611   Podpora individuální bytové výstavby 2 100,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00
3636   Územní rozvoj 111 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 5 400,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 5 200,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 20 000,00
6171   Činnost místní správy 14 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 49 500,00
PŘÍJMY CELKEM 6 361 100,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 20 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
2212   Silnice 6 019 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 558 900,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 11 500,00
2310   Pitná voda 10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 224 300,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 10 000,00
3111   Předškolní zařízení 160 000,00
3113   Základní školy 450 000,00
3314   Činnosti knihovnické 368 200,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 11 400,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 10 000,00
3341   Rozhlas a televize 11 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 500,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 131 200,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 2 300,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 77 500,00
3613   Nebytové hospodářství 307 000,00
3631   Veřejné osvětlení 182 200,00
3636   Územní rozvoj 808 500,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 4 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 310 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 94 800,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 20 200,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 493 000,00
6117   Volby do Evropského parlamentu 18 500,00
6171   Činnost místní správy 705 400,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 7 000,00
VÝDAJE CELKEM 12 270 100,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -5 909 000,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4 309 000,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 2 000 000,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -400 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 909 000,00


V Klenovicích 12.11.2009

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek