KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> Schválený rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2009

Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2009
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 922 200,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 154 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 68 300,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 800,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 938 200,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 659 400,00
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 301 600,00
  1341 Poplatek ze psů 5 500,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 220 000,00
  2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 113 800,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 13 500,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 145 000,00
3611   Podpora individuální bytové výstavby 2 100,00
3613   Nebytové hospodářství 60 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00
6171   Činnost místní správy 12 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 33 500,00
PŘÍJMY CELKEM 6 986 200,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00
1031   Pěstební činnost 20 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 5 376 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 300 900,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 3 000,00
3111   Předškolní zařízení 160 000,00
3113   Základní školy 390 000,00
3314   Činnosti knihovnické 358 200,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 16 300,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 25 000,00
3341   Rozhlas a televize 4 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 700,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 62 200,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 11 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 54 000,00
3613   Nebytové hospodářství 447 000,00
3631   Veřejné osvětlení 210 000,00
3636   Územní rozvoj 100 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 5 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 244 800,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 23 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 114 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 53 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 474 500,00
6171   Činnost místní správy 715 500,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 7 000,00
VÝDAJE CELKEM 9 513 200,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 527 000,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 927 000,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -400 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 527 000,00

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2009 byl vyvěšen na úřední desce dne 26.11.2008 a sejmut dne 12.12.2008. Ve stejném období byl návrh rozpočtu rovněž zveřejněn na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Klenovice dne 12.12.2008 usnesením číslo 79/6/2008.

V Klenovicích 12.12.2008


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek