KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> Návrh rozpočtu na rok 2012

Úřední deska - historie roku 2011

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2012
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 926 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 43 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 96 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 935 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 186 300,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 367 500,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 500,00
  1511 Daň z nemovitostí 300 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 123 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 600,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 333 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 10 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 25 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 6 979 800,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 509 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 401 800,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 16 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 378 100,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 5 000,00
3111   Předškolní zařízení 210 000,00
3113   Základní školy 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 91 700,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 200,00
3341   Rozhlas a televize 44 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 53 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 200 000,00
3613   Nebytové hospodářství 50 000,00
3631   Veřejné osvětlení 965 400,00
3635   Územní plánování 80 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 90 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 214 300,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 70 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 218 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 204 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6171   Činnost místní správy 849 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 3 300,00
VÝDAJE CELKEM 8 218 600,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 238 800,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 658 800,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -420 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 238 800,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 21. 12. 2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2012 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 5. 12. 2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce: 5. 12. 2011
Sejmuto z úřední desky a z webových stránek obce: 22. 12. 2011

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek