KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2012 -> Schválený rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2012
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 926 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 43 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 96 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 935 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 186 300,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 367 500,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 500,00
  1511 Daň z nemovitostí 300 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 123 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 600,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 333 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 10 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 25 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 6 979 800,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 559 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 401 800,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 16 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 378 100,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 5 000,00
3111   Předškolní zařízení 210 000,00
3113   Základní školy 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 91 700,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 200,00
3341   Rozhlas a televize 44 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 53 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 200 000,00
3613   Nebytové hospodářství 50 000,00
3631   Veřejné osvětlení 965 400,00
3635   Územní plánování 80 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 90 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 214 300,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 70 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 218 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 4 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6171   Činnost místní správy 900 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 3 300,00
VÝDAJE CELKEM 7 124 000,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -144 200,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 564 200,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -420 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 144 200,00

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce dne 5. 12. 2011 a sejmut dne 22. 12. 2011. Ve stejném období byl návrh rozpočtu rovněž zveřejněn na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rozpočet obce Klenovice na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce Klenovice dne 22. 12. 2011.

V Klenovicích 22. 12. 2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek