KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2013 -> Upravený rozpočet ke dni 6.2.2013

Rozpočet na rok 2013

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2013 ke dni 6. 2. 2013
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 176 900,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 66 200,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 124 700,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 149 600,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 700,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 412 200,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 600 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 416 900,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 14 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 360 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 26 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 112 300,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 22 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 335 200,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 75 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 11 500,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 10 200,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 35 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 2 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 8 099 200,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 734 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 463 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 210 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 492 300,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3111   Předškolní zařízení 200 000,00
3113   Základní školy 160 000,00
3314   Činnosti knihovnické 95 900,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 2 200,00
3341   Rozhlas a televize 14 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 96 500,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 158 000,00
3613   Nebytové hospodářství 173 600,00
3631   Veřejné osvětlení 227 400,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 173 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 603 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 15 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 194 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 259 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6118   Volba prezidenta republiky 26 000,00
6171   Činnost místní správy 962 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6399   Ostatní finanční operace 100 700,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 13 200,00
VÝDAJE CELKEM 8 249 200,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -150 000,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 150 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 150 000,00


V Klenovicích 6. 2. 2013


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek