KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Návrh rozpočtu na rok 2014

Úřední deska - historie roku 2013

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2014
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 247 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 126 900,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 119 800,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 112 800,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 469 100,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 455 400,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 22 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 111 500,00
  4134 Převody z rozpočtových účtů 111 500,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 22 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 359 100,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 80 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 79 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 10 200,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 35 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 8 111 300,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 695 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 190 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 438 300,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 110 800,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 12 500,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 91 500,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 197 000,00
3613   Nebytové hospodářství 3 003 000,00
3631   Veřejné osvětlení 235 400,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 206 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 518 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 15 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 214 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 219 800,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6171   Činnost místní správy 991 400,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 111 500,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 10 500,00
VÝDAJE CELKEM 9 212 800,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 101 500,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 101 500,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 101 500,00

Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 16. 12. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2014 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 27. 11. 2013


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce: 27. 11. 2013
Sejmuto z úřední desky a z webových stránek obce: 17. 12. 2013

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek