KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2015 -> Návrh rozpočtu na rok 2015

Rozpočet na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2015
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 257 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 125 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 215 700,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 619 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 492 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 20 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 380 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 112 700,00
  4134 Převody z rozpočtových účtů 112 700,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 381 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 80 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 79 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700,00
PŘÍJMY CELKEM 8 337 300,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 3 214 100,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 327 800,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 95 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3613   Nebytové hospodářství 305 000,00
3631   Veřejné osvětlení 226 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 176 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 548 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 234 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 116 300,00
6112   Zastupitelstva obcí 561 900,00
6171   Činnost místní správy 998 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 112 700,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 37 284,00
VÝDAJE CELKEM 8 811 684,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -474 384,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 970 081,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 495 697,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 474 384,00

Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15. 12. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2015 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 26. 11. 2014


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce: 26. 11. 2014
Sejmuto z úřední desky a z webových stránek obce: 16. 12. 2014

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek