KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2016 -> Návrh rozpočtu na rok 2016

Rozpočet na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2016
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 349 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 21 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 147 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 840 600,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 21 000,00
  1361 Správní poplatky 2 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 113 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 433 900,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 800,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 79 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 113 100,00
PŘÍJMY CELKEM 9 165 400,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2212   Silnice 4 525 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 490 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 429 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 105 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 20 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 101 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 70 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3613   Nebytové hospodářství 70 000,00
3631   Veřejné osvětlení 227 900,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 71 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 487 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 209 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 133 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 596 900,00
6171   Činnost místní správy 1 079 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 113 100,00
VÝDAJE CELKEM 9 321 200,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -155 800,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 155 800,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 155 800,00

Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14. 12. 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2016 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 23. 11. 2015


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce: 23. 11. 2015
Sejmuto z úřední desky a z webových stránek obce: 15. 12. 2015

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek