KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2017 -> Upravený rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 18. 8. 2017
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 503 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 600,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 138 400,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 577 600,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 730,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 135 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 546 700,00
  1341 Poplatek ze psů 7 100,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1361 Správní poplatky 7 000,00
  1381 Daň z hazardních her 25 000,00
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 10 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 121 900,00
  4222 Investiční přijaté transfery do krajů 215 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 31 200,00
2310   Pitná voda 88 900,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3635   Územní plánování 119 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 523 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 18 400,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00
6171   Činnost místní správy 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 11 427 930,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 29 200,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 10 800,00
2143   Cestovní ruch 10 000,00
2212   Silnice 4 147 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00
2310   Pitná voda 934 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 552 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 495 500,00
3314   Činnosti knihovnické 113 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 165 700,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 745 100,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 202 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 319 800,00
3525   Hospice 3 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00
3613   Nebytové hospodářství 322 100,00
3631   Veřejné osvětlení 1 050 400,00
3635   Územní plánování 62 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 669 100,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 37 400,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 760 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 213 200,00
6112   Zastupitelstva obcí 637 500,00
6171   Činnost místní správy 1 110 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 1 000 730,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 15 856,00
VÝDAJE CELKEM 15 162 183,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -3 734 253,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 734 253,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 734 253,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133 5 000,00
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 185,00


V Klenovicích 18. 8. 2017


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek