KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2018
PŘÍJMY
      Rozpočet na rok 2017 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2018
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 503 600,00 1 503 600,00 1 863 000,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 600,00 35 600,00 48 300,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 138 400,00 138 400,00 149 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 577 600,00 1 577 600,00 1 667 200,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   1 000 730,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 135 500,00 3 135 500,00 3 950 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00 1 300 000,00 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   16 000,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 546 700,00 546 700,00 544 600,00
  1341 Poplatek ze psů 7 100,00 7 100,00 7 300,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  1361 Správní poplatky 2 500,00 8 000,00 3 000,00
  1381 Daň z hazardních her   30 500,00 35 000,00
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 30 000,00 10 000,00  
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 400 000,00 400 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu   22 000,00  
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 121 900,00 121 900,00 131 300,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů   127 474,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 31 200,00 31 200,00 37 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   32 400,00  
2310   Pitná voda 10 800,00 88 900,00 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 600,00 434 600,00 441 700,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 200,00 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00 116 000,00 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00 3 100,00 3 100,00
3635   Územní plánování 119 100,00 119 100,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   530 200,00 6 800,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 18 400,00 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00 56 000,00 56 000,00
6171   Činnost místní správy   300,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 500,00 500,00
PŘÍJMY CELKEM 9 594 300,00 11 422 004,00 10 995 900,00

VÝDAJE
      Rozpočet na rok 2017 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2018
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00 25 000,00 30 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00  
1031   Pěstební činnost 40 000,00 29 200,00 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činnostíPodpora ostatních produkčních činností   10 800,00 25 000,00
2143   Cestovní ruch 9 000,00 10 000,00  
2212   Silnice 3 073 400,00 5 259 500,00 3 616 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 540 000,00 77 500,00 753 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00 16 100,00 22 100,00
2310   Pitná voda 860 000,00 934 000,00 580 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 376 000,00 552 000,00 434 700,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 14 000,00 14 000,00 20 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 500 000,00 386 100,00 2 000 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 100,00 113 100,00 115 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 15 500,00 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00 14 000,00 194 700,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 118 000,00 175 700,00 271 700,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 645 100,00 745 100,00 170 600,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   3 000,00  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 122 000,00 202 000,00 169 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 544 000,00 62 000,00
3525   Hospice   3 000,00  
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00 5 397,00  
3613   Nebytové hospodářství 70 000,00 404 800,00 110 000,00
3631   Veřejné osvětlení 1 025 400,00 1 185 400,00 431 800,00
3635   Územní plánování 62 000,00 62 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137 500,00 137 500,00 149 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 671 500,00 669 100,00 727 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00 37 400,00 40 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 760 000,00 1 785 000,00 310 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži   3 000,00  
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00 23 000,00  
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00 8 000,00  
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 203 200,00 213 200,00 196 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 637 500,00 637 500,00 824 800,00
6114   Volby do Parlamentu ČR   22 000,00  
6171   Činnost místní správy 1 110 700,00 1 110 700,00 1 224 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace   1 000 730,00  
6402   Finanční vypořádání minulých let 15 856,00 15 856,00 11 074,00
VÝDAJE CELKEM 12 490 253,00 16 701 183,00 12 802 274,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
      Rozpočet na rok 2017 Návrh rozpočtu
      schválený očekávané plnění na rok 2018
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -2 895 953,00 -5 279 179,00 -1 806 374,00

FINANCOVÁNÍ
      Rozpočet na rok 2017 Návrh rozpočtu
  pol. název schválený očekávané plnění na rok 2018
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 895 953,00 5 279 179,00 1 806 374,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 895 953,00 5 279 179,00 1 806 374,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
      Rozpočet na rok 2017 Návrh rozpočtu
§ pol. příjemce schválený očekávané plnění na rok 2018
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133   5 000,00  
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 185,00 3 185,00  


Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 6. 12. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2018 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 20. 11. 2017


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách obce: 20. 11. 2017
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce: 14. 12. 2017

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek