KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2018
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 863 000,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 48 300,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 149 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 667 200,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 950 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 544 600,00
  1341 Poplatek ze psů 7 300,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1361 Správní poplatky 3 000,00
  1381 Daň z hazardních her 35 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 131 300,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 37 600,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 441 700,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 800,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00
PŘÍJMY CELKEM 10 995 900,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 3 616 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 753 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00
2310   Pitná voda 580 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 700,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 20 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 2 000 000,00
3314   Činnosti knihovnické 115 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 194 700,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 271 700,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 170 600,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 204 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 67 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00
3613   Nebytové hospodářství 110 000,00
3631   Veřejné osvětlení 431 800,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 149 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 727 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 40 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 196 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 824 800,00
6171   Činnost místní správy 1 224 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 11 074,00
VÝDAJE CELKEM 12 888 816,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 892 916,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 892 916,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 892 916,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 260,00

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce dne 20. 11. 2017 a sejmut po jeho schválení dne 14. 12. 2017. Ve stejném období byl návrh rozpočtu rovněž zveřejněn na internetových stránkách obce.
Rozpočet obce Klenovice na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.12.2017.

V Klenovicích 14. 12. 2017


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 14. 12. 2017
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2019

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek