KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2018 -> Upravený rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2018 ke dni 3. 7. 2018
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 863 000,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 48 300,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 149 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 667 200,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 107 540,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 950 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8 500,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 544 600,00
  1341 Poplatek ze psů 7 300,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00
  1361 Správní poplatky 3 000,00
  1381 Daň z hazardních her 35 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 24 500,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 131 300,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 37 600,00
2310   Pitná voda 43 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 441 700,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 800,00
3613   Nebytové hospodářství 136 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 18 800,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 400,00
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00
PŘÍJMY CELKEM 11 208 440,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 4 005 200,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 765 800,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 11 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 11 000,00
2310   Pitná voda 1 130 500,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 484 700,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 20 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 2 000 000,00
3314   Činnosti knihovnické 115 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 404 700,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 376 700,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 170 600,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 6 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 204 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 372 000,00
3525   Hospice 2 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00
3613   Nebytové hospodářství 180 000,00
3631   Veřejné osvětlení 431 800,00
3635   Územní plánování 8 000,00
3636   Územní rozvoj 10 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 147 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 780 100,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 40 400,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 246 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 824 800,00
6118   Volba prezidenta republiky 24 500,00
6171   Činnost místní správy 1 224 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 107 540,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 11 074,00
VÝDAJE CELKEM 14 836 956,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -3 628 516,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 628 516,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 628 516,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 260,00


V Klenovicích 3. 7. 2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek