KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2020 -> Upravený rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2020 ke dni 31. 12. 2020
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 924 500,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 31 400,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 191 800,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 436 300,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 224 960,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 935 200,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 314 800,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8 200,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 574 900,00
  1341 Poplatek ze psů 6 700,00
  1342 Poplatek z pobytu 5 200,00
  1344 Poplatek ze vstupného 1 200,00
  1361 Správní poplatky 5 600,00
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 300,00
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 14,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 425 800,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 852 250,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 118 400,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 320 930,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 16 700,00
2310   Pitná voda 63 900,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 450 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600,00
3613   Nebytové hospodářství 93 500,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 691 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 700,00
6171   Činnost místní správy 1 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 15 045 054,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 130 000,00
2212   Silnice 5 387 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 378 600,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 1 203 046,52
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 586 979,98
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 69 400,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 117 900,00
3314   Činnosti knihovnické 123 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 269 600,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 100,00
3419   Ostatní sportovní činnost 2 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 900,00
3525   Hospice 0,00
3613   Nebytové hospodářství 211 800,00
3631   Veřejné osvětlení 335 300,00
3635   Územní plánování 85 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 231 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 073 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 32 400,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 750 300,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 593 100,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 209 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 1 080 900,00
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 31 000,00
6171   Činnost místní správy 1 281 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 224 960,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 14 975,00
VÝDAJE CELKEM 17 468 661,50

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 423 607,50

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 621 081,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 802 526,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 423 607,50


V Klenovicích 31. 12. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek