KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2021 -> Návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočet na rok 2021

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2021
PŘÍJMY
      Rozpočet na rok 2020 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2021
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 172 100,00 1 894 000,00 1 306 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 600,00 16 700,00 31 400,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 185 700,00 190 900,00 196 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 725 600,00 1 241 900,00 1 223 400,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   224 960,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 321 700,00 3 930 300,00 4 097 400,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 400 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   8 200,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 573 000,00 570 300,00 597 000,00
  1341 Poplatek ze psů 7 000,00 6 600,00 6 700,00
  1342 Poplatek z pobytu   9 000,00 9 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00 1 200,00 2 500,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00 5 300,00 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 46 500,00 54 500,00 54 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 420 000,00 420 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu   852 250,00  
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00 145 100,00 153 600,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů   320 930,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00 43 900,00 43 900,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností   5 100,00  
2310   Pitná voda 10 800,00 63 900,00 12 700,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 444 100,00 438 100,00 447 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 200,00 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00 102 000,00 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00 3 100,00 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 62 600,00 2 695 500,00 62 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 14 000,00 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 000,00 90 700,00 90 000,00
6171   Činnost místní správy   1 700,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 400,00 300,00
PŘÍJMY CELKEM 11 849 100,00 14 650 740,00 10 215 200,00

VÝDAJE
      Rozpočet na rok 2020 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2021
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00  
1031   Pěstební činnost 45 000,00 45 000,00 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2143   Cestovní ruch 130 000,00 130 000,00 10 000,00
2212   Silnice 2 210 800,00 5 387 400,00 2 353 200,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 935 000,00 1 372 600,00 105 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 33 100,00 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2310   Pitná voda 100 000,00 1 552 900,00 109 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 910 200,00 2 382 600,00 1 407 100,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 90 000,00 69 400,00 85 600,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   117 900,00  
3314   Činnosti knihovnické 123 100,00 123 100,00 123 500,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 15 500,00 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00 41 000,00 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 229 500,00 269 600,00 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 100,00 255 100,00 235 200,00
3419   Ostatní sportovní činnost 2 000,00 2 000,00  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00 234 000,00 333 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00 20 900,00 18 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00 211 800,00 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 285 300,00 335 300,00 557 300,00
3635   Územní plánování   85 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 219 500,00 231 500,00 217 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 917 500,00 1 073 500,00 1 194 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 32 400,00 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00 750 300,00 765 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00 23 000,00  
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00 6 000,00  
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče   5 000,00  
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   1 000,00  
5213   Krizová opatření 100 000,00 100 000,00 100 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 200 000,00 593 100,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 223 000,00 209 000,00 231 400,00
6112   Zastupitelstva obcí 1 010 200,00 1 080 900,00 951 900,00
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků   31 000,00  
6171   Činnost místní správy 1 318 600,00 1 281 300,00 1 269 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace   224 960,00  
6402   Finanční vypořádání minulých let 14 975,00 14 975,00 9 707,00
VÝDAJE CELKEM 12 568 375,00 18 608 135,00 10 908 907,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
      Rozpočet na rok 2020 Návrh rozpočtu
      schválený očekávané plnění na rok 2021
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -719 275,00 -3 957 395,00 -693 707,00

FINANCOVÁNÍ
      Rozpočet na rok 2020 Návrh rozpočtu
  pol. název schválený očekávané plnění na rok 2021
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 719 275,00 1 957 395,00 1 582 595,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   2 000 000,00  
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků     -888 888,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 719 275,00 3 957 395,00 693 707,00


Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 9.12.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2021 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 23. 11. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách obce: 23. 11. 2020
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce: 10. 12. 2020

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek