KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2021 -> Schválený rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2021
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 306 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 31 400,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 196 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 223 400,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 097 400,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 700,00
  1342 Poplatek z pobytu 9 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 500,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 12 700,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 285 500,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
PŘÍJMY CELKEM 10 438 100,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 10 000,00
2212   Silnice 2 370 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 105 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 460 853,48
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 402 720,02
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00
3314   Činnosti knihovnické 123 500,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 235 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 582 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 219 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 194 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 765 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 231 400,00
6112   Zastupitelstva obcí 951 900,00
6171   Činnost místní správy 1 269 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 9 707,00
VÝDAJE CELKEM 12 300 780,50

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 862 680,50

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 554 095,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 862 680,50

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce dne 23. 11. 2020 a sejmut po jeho schválení dne 10. 12. 2020. Ve stejném období byl návrh rozpočtu rovněž zveřejněn na internetových stránkách obce.
Rozpočet obce Klenovice na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Klenovice dne 10.12.2020.

V Klenovicích 10. 12. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 10. 12. 2020
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2022

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek