KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2021 -> Upravený rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2021 ke dni 31. 8. 2021
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 168 200,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 39 200,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 203 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 368 400,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 515 850,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 469 900,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 368 800,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 700,00
  1342 Poplatek z pobytu 9 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 500,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 113 564,20
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 99 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10 500,00
3613   Nebytové hospodářství 92 000,00
3631   Veřejné osvětlení 6 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 444 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
PŘÍJMY CELKEM 14 053 414,20

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 10 000,00
2212   Silnice 3 157 700,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 600,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 490 453,48
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 513 120,02
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 90 800,00
3314   Činnosti knihovnické 123 500,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 235 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 000,00
3613   Nebytové hospodářství 87 000,00
3631   Veřejné osvětlení 662 300,00
3635   Územní plánování 10 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 391 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 414 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 39 200,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 813 400,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 35 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 226 400,00
6112   Zastupitelstva obcí 951 900,00
6171   Činnost místní správy 1 269 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 515 850,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 9 707,00
VÝDAJE CELKEM 15 499 730,50

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 446 316,30

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 137 730,80
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 446 316,30


V Klenovicích 31. 8. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek