KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2022 -> Schválený rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022

Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2022
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 375 900,00
  1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 59 100,00
  1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 232 500,00
  1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 738 400,00
  1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 872 300,00
  1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 435 000,00
  1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 5 000,00
  1341 Příjem z poplatku ze psů 6 700,00
  1342 Příjem z poplatku z pobytu 9 000,00
  1344 Příjem z poplatku ze vstupného 1 500,00
  1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 713 700,00
  1361 Příjem ze správních poplatků 4 000,00
  1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 70 000,00
  1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 420 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 154 100,00
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 450 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 66 000,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 443 200,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 46 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 120 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 11 424 900,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 45 000,00
1031   Pěstební činnost 50 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 40 000,00
2212   Silnice 3 373 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 105 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 107 600,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 272 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00
3314   Činnosti knihovnické 128 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 400,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 234 200,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 344 800,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 211 400,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 162 300,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 50 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 830 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 536 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 951 900,00
6171   Činnost místní správy 1 316 900,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 11 816,03
VÝDAJE CELKEM 15 008 616,03

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -3 583 716,03

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 4 694 828,03
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 111 112,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 583 716,03

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce dne 25. 11. 2021 a sejmut po jeho schválení dne 14. 12. 2021. Ve stejném období byl návrh rozpočtu rovněž zveřejněn na internetových stránkách obce.
Rozpočet obce Klenovice na rok 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.12.2021.

V Klenovicích 14. 12. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 14. 12. 2021
Sejmuto z internetových stránek obce:

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek